Introduktion till försäljning av avfall - förutsättningar och överväganden för olika materialslag

Många kommuner vill styra mot en ökad materialåtervinning där återvunnet material tas tillvara och används som material till nya produkter. Det innebär att vara med och bidra till en övergång från dagens linjära synsätt på materialhantering till ett mer cirkulärt synsätt.

Vanligtvis får kommunen betala olika avgifter för omhändertagandet av hushållsavfall. När kommuner upphandlar tjänster, såsom behandling av hushållsavfall, gäller lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

En del avfall som kommuner tar hand om kan ge ersättning från återvinningsbolagen och kan därmed säljas och ge en intäkt. Det gäller bland annat metallskrot som samlas in på kommunala återvinningscentraler, men det finns även andra fraktioner såsom plast, wellpapp eller olika typer av byggmaterial som ger ersättning eller framöver kan komma att ge ersättning. Vid försäljning av avfall gäller vanligtvis inte (LOU).

Det finns utmaningar att hantera och frågor att ställa för en kommun som vill öka sin försäljning av avfall som kan materialåtervinnas. Hur ser marknaden ut för återvunnet material? Vilka material ska prioriteras vid försäljning? Vilka miljökrav kan ställas vid avyttring/försäljning av avfall? Övriga frågetecken att lösa är bland annat: Vilka materialindex kan användas för reglering av prisförändringar i avtalen?

Syftet med denna skrift är att ge en bild av dagens situation när det kommer till att hitta nya vägar för hantering av material som samlas in på återvinningscentralerna. Rapporten är skriven för personer som arbetar i kommuner som är väl insatta i avfallsfrågor, men kanske inte så insatta i försäljningsfrågor, och vill bidra till att uppnå bättre hantering av material som har ett ekonomiskt värde.


Skriv ut:

Datum