Inventering av återvinningsbart materialverksamhetsavfall - förstudie

Sammanfattning

Det finns en potential för att öka materialåtervinningen av industriavfall. Framför allt gäller detta bygg- och tjänstesektorn. Det framgår av en analys av statistik över hur mycket avfall samtliga samhällsbranscher genererar och behandlar.

Omkring 1,6 miljoner ton blandat avfall från verksamheter går idag till förbränning. Till stor del består det av återvinningsbart material som papper, plast och trä. Kunskaperna i Sverige är goda när det gäller sammansättning och behandling av hushållsavfall.  Avfallsmängder och statistik är grundligt kartlagda. Informationen om industriavfall är däremot mera bristfällig. Möjligheterna att utveckla denna avfallshantering är stora. Med utökad kunskap skulle vi kunna få en mycket förbättrad och effektiv hantering och behandling av industriavfallet med minskad miljöbelastning som följd.

Med Naturvårdsverkets statistik som grund har data från 2004 och 2006 analyserats utifrån samhällsbranscher och avfallsslag. De sorterade avfallsslagen (metallavfall, pappers- och pappavfall, plastavfall och träavfall) går i allmänhet till återvinning. Det osorterade avfallet (hushållsavfallet, blandat avfall och sorteringsrester) består till stor del av trä, papper och plast . Idag går det till främst förbränning men också till deponering. Här finns stora möjligheter att öka återvinningen av material.

Förstudien jämför mängderna sorterat avfall och mängderna blandat avfall för att se vilka avfallsslag och branscher som har den största potentialen för ökad materialåtervinning.

Om man tar mängden blandat avfall samt hushållsavfall som ett mått på potentialen för ökad återvinning, visar analysen att det var ungefär 2 miljoner ton osorterat avfall som uppkom 2006.

Två sektorer har mycket stora mängder osorterat avfall: 

  • Byggsektorn svarade under 2006 för hälften av det osorterade avfallet, 1 miljon ton. I de flesta fall går detta blandade avfall till sorteringsanläggningar där olika material och brännbart avfall sorteras ut.
  • Tjänstesektorn har ungefär 0,5 miljon ton blandat avfall och hushållsavfall.

Övriga sektorer har betydligt lägre mängder:

  • Verkstadsindustri mm har ca 60 000 ton osorterat avfall.
  • Övrig tillverkning har 58 000 ton (denna siffra är dock behäftad med stor osäkerhet och baseras på återanvända siffror från år 2002).
  • Livsmedel inkl. drycker och tobak har mer än 50 000 ton.
  • Kemikalier, gummi, plast har närmare 48 000 ton.
  • Metall- och metallvarutillverkning har ca 45 000 ton.
  • Övriga branscher har tillsammans ca 80 0000 ton.

Resultatet blir ungefär desamma räknat per anställd. Även här ligger bygg- och tjänstesektorerna i topp med 5 respektive 2,5 ton osorterat avfall per anställd och år. För övriga branscher ligger siffrorna på 0,3–1,4 ton/anställd och år.

Förstudiens slutsats är att det finns en potential för ökad återvinning inom flera branscher. En stor del av det avfall som redovisas som "blandat avfall" eller "hushållsavfall" innehåller papper, plast och trä, vilket utgör en potential för ökad materialåtervinning.  Idag går omkring 1,6 miljoner ton blandat avfall i stället till förbränning.


Skriv ut:

Datum