Källsortering och behandling av matolja – goda exempel från kommuner och bostadsbolag

Sammanfattning: Det finns ett fåtal olika slag av insamlingsmetoder för matolja som tillämpas för hushåll i Sverige idag, mer eller mindre organiserade. Det vanligaste systemet är att hälla matoljan i en plastflaska eller annan behållare med tät förslutning för att lämnas till en återvinningscentral i kommunen. Ett annat system är att man att hälla över matoljan i någon slags behållare/flaska som sedan placeras i den brännbara fraktionen.

Det finns många fördelar med att källsortera matolja. Den främsta är att det minskar driftproblem och stopp i avloppssystemet. Men även att oljan går att återanvända/återvinna är en viktig fördel. 

Matolja är klassad som en animalisk biprodukt (ABP) och ska därför behandlas enligt EU-förordningarna och den svenska föreskriften som rör ABP-lagstiftningen. Matoljan är klassad som en animalisk biprodukt oavsett om den har animaliskt ursprung eller inte. Matolja är också klassat som ett hushållsavfall och ska därför samtidigt behandlas enligt lagstiftningen för detta. 

Kasserad matolja från verksamheter utgör med hushållsavfall jämförligt avfall. Om den kasserade matoljan uppstår ”som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en verksamhet” utgör den kasserade matoljan jämförligt hushållsavfall. Det kan till exempel gälla kasserad matolja från en restaurang eller en butik. Undantaget är om matoljan ingår i ett retur- och återtagningssystem. Då utgör den inte hushållsavfall och faller därmed utanför kommunens avfallsansvar.

För verksamheter där matoljeavfall uppstår förekommer det lite olika lösningar. En vanlig sådan är att verksamheterna anlitar valfri entreprenör för insamling av matolja och frityrfett. Andra verksamheter har nationellt upphandlat avtal för insamling av matolja via sin restaurangkedja. En annan vanlig lösning är att verksamheter får lämna in den på återvinningscentral mot en kostnad eller kostnadsfritt.

Det finns olika återvinnings- och behandlingsalternativ för den källsorterade och insamlade matoljan. Det kan antingen användas som

  • råvara för kemisk industri
  • rötning för biogasutvinning 
  • framställning av biobränsle
  • förbränning

Skriv ut:

Datum