Kännedom om och inställning till SPCR 178 – resultat från en enkätundersökning

Undersökningen visar att de svarande uppfattar SPCR 178 som lovvärt och att det säkerställer en god kvalitet på materialet som ska återföras. Men det handlar om små mängder som kräver separat logistik, det kräver mycket resurser och det upplevs som att det finns ett bristande intresse från lantbrukets sida överlag.

I rapporten presenteras en sammanställning och analys av kännedomen, intresse, hinder, möjligheter och förslag till förbättringar gällande SPCR 178 (Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp) hos Avfall Sveriges medlemmar. Resultatet kommer från en enkätstudie som har gjorts inom ramen för det Vinnova-finansierade projektet MACRO ”MAt i Cirkulära RObusta system” och mer specifikt arbetspaket (AP) 6 Kretslopp och certifieringsfrågor. Vid Avfall Sveriges träff inom nätverket för omhändertagande av avloppsfraktioner (slamnätverket) fanns ytterligare möjlighet att fånga upp intresse, möjligheter och hinder för certifiering enligt SPCR 178.

Majoriteten av de som svarade på enkäten kände inte till SPCR 178 sedan tidigare. Enkäten har därmed bidragit till att flera av Avfall Sveriges medlemmar fått kännedom om denna certifiering.

De hinder kommunerna ser mot certifiering är att det är komplicerat och kostsamt samt kräver personella resurser. Det är svårt att få till logistik och behandling/mottagning eftersom det ofta är få anläggningar och små mängder från de källsorterande avloppslösningarna.

Ett hinder som identifierades vid en nätverksträff i maj 2017 var att certifieringsreglerna inte tillåter hygienisering med hjälp av urea. Det pågår ett arbete med att se över möjligheterna att införa regler för behandling med urea i certifieringsreglerna. RISE Resurseffektiva system och tjänster ska, även de inom ramen för MACRO AP6, undersöka och sammanfatta vad det innebär att vara systemägare/drivande av SPCR 178.


Skriv ut:

Datum