Kapacitetsutredning 2011. Tillgång och efterfrågan på avfallsbehandling till år 2020

Sammanfattning: Nationellt råder ett stort överskott på förbränningskapacitet under hela perioden fram till år 2020. Det finns också ett överskott på rötningskapacitet. De faktorer som väntas påverka situationen mest för avfallsförbränning är avfallsmängderna (kopplade till den ekonomiska tillväxten), om planerade anläggningar realiseras eller inte, ökningen av utsortering av matavfall samt utvecklingen för importerade avfallsmängder.

Utredningen beskriver tillgång och efterfrågan på avfallsbehandling till år 2020. Fokus är på avfallsförbränning och rötning – mängder och behandlingskapaciteter samt balansering mellan dem. I utredningen tas hänsyn till aktuella, nationella mål för svensk avfallshantering med avseende på utsortering av matavfall och ökad materialåtervinning. För avfallsförbränning beräknas de resulterande konsekvenserna av målen, som alla styr mot mindre mängder avfall tillgängligt för förbränning. Följande mål beaktas:

  •  Matavfallet minskar med minst 20 % jämfört med år 2010.
  • Minst 40 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara.
  • Återanvändningen och materialåtervinningen av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall ska vara minst 70 % år 2020.
  • Återanvändning och materialåtervinning av papper, metall, plast och glas från hushåll ska vara minst 50 % år 2020.

Av stor vikt för resultaten är också konjunkturen de närmaste åren och dess påverkan på genererade avfallsmängder.

Avfallsförbränning

Från år 2018 och framåt kan förbränningskapaciteten i Sverige uppgå till mellan 5,8 och drygt 7 miljoner ton. Den lägre nivån nås enbart om de planer som idag är under byggnation genomförs medan den högre nivån kan nås om samtliga planer genomförs. Den befintliga kapaciteten (2011) för förbränning av avfall i Sverige uppgår till omkring 5,4 miljoner ton.

Biologisk behandling

Om alla planer genomförs kan rötningskapaciteten uppgå till drygt 900 000 ton år 2020. Om enbart de planer som är beslutade eller under byggnation genomförs, bedöms kapaciteten vara drygt 700 000 ton från år 2014 till år 2020.

Jämförelse mellan total behandlingskapacitet och avfallsmängder

Vid en sammanslagning av kapacitet och mängder för avfallsförbränning och rötning, nuläge och prognos, kan man se att redan 2010 fanns ett överskott på behandlingskapacitet på cirka 750 000 ton. Överskottet kan år 2020 vara mellan 500 000 och 2 000 000 ton, beroende på hur många planer som förverkligas.

Import i framtiden

Överkapaciteten för avfallsförbränning i Sverige blir stor under de kommande åren. Även räknat på en gemensam marknad för avfallsförbränning mellan Sverige och Norge ökar konkurrensen. Intresset för import av avfall till förbränning ökar. Centralt är om betalningsviljan i avsändarlandet är tillräcklig för att täcka merkostnaden för transport och omlastningar.


Skriv ut:

Datum