Kapacitetsutredning 2014. Avfallsförbränning och avfallsmängder till år 2020

Sammanfattning: Kapacitetsutredning 2014 beskriver nuvarande och planerad kapacitet i kraftvärme- och värmeverk för avfallsförbränning till år 2020, och jämför med tillgängliga mängder restavfall till energiutvinning, efter biologisk behandling och materialåtervinning. Import av avfallsbränsle beskrivs med avseende på behov, mängder och ursprungsländer.

Utredningen undersöker effekter av att befintliga och föreslagna mål för avfallshanteringen nås. Om målen nås påverkas restavfallet som nu går till förbränning, med effekt både på mängden restavfall och dess sammansättning.

Följande befintliga mål beaktas:

 • Senast år 2018 ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara.
 • Senast år 2020 ska förberedande för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall vara minst 70 viktprocent

Följande föreslagna mål beaktas:

 • Minst 60 procent av avfall från hushåll och motsvarande avfall från verksamheter förbereds för återanvändning eller materialåtervinns. Procentsatsen avser verkligt återvunna mängder, och inte som idag insamlade mängder.
 • Matavfallet ska till år 2020 minska med minst 20 procent, jämfört med år 2010.
 • År 2020 återanvänds 40 procent av de textilier som satts på marknaden och materialåtervinns 25 procent, i första hand till nya textilier.

Huvudslutsatser från utredningen:

 • Kapaciteten för energiåtervinning genom avfallsförbränning fortsätter att byggas ut. År 2014 är kapaciteten cirka 6,3 miljoner ton och ökar till 6,6 miljoner ton till år 2016.
 • Det råder ett stort överskott på förbränningskapacitet under hela perioden för studien.
 • År 2014 ligger överskottet på omkring 1,5 miljoner ton, när två nya avfallskraftvärmeverk (Brista och Västerås) nyligen har tagits i drift.
 • Överskottet kan minska till omkring 1,2 miljon ton, om ingen ytterligare kapacitet byggs utöver den som nu är under byggnation, samt vid en medelmässig ökning av avfallsmängderna.
 • Överskottet kan öka till omkring 2,3 miljoner ton år 2020, om alla utbyggnadsplaner realiseras, samtidigt som målen för förebyggande, återanvändning och materialåtervinning uppnås.
 • Import av avfallsbränsle till energiåtervinning fortsätter öka. Hittills har mest avfall kommit från Norge, men import från Storbritannien och Irland väntas öka mest under de kommande åren.

Skriv ut:

Datum