Kapacitetsutredning 2015 – Avfallsförbränning och avfallsmängder till år 2020

Sammanfattning: Kapacitetsutredning 2015 beskriver nuvarande och planerad kapacitet i kraftvärme- och värmeverk för avfallsförbränning till år 2020, och jämför med tillgängliga mängder restavfall till energiutvinning, efter biologisk behandling och materialåtervinning. Import av avfallsbränsle beskrivs med avseende på behov, mängder och ursprungsländer. 

Utredningen undersöker effekter av att befintliga och föreslagna mål för avfallshanteringen nås. Om målen nås påverkas restavfallet som nu går till förbränning, med effekt både på mängden restavfall och dess sammansättning. 

Huvudslutsatser från utredningen:

  • Kapaciteten för energiåtervinning genom avfallsförbränning fortsätter att byggas ut. År 2014 är kapaciteten cirka 6,3 miljoner ton och ökar till 6,6 miljoner ton till år 2016, se bilaga 1 för anläggningarna i studien. 
  • Det råder ett stort överskott på förbränningskapacitet under hela perioden för studien.   
  • År 2015 ligger överskottet på omkring 1,6 miljoner ton, när två stora avfallskraft-värmeverk (Brista och Västerås) nyligen har tagits i drift.
  • Om kapaciteten skall fyllas så kommer importbehovet att ligga mellan 1,4 och 2,3 miljoner ton år 2020, vid en normalnivå på den ekonomiska tillväxten, och inga stora förändringar i konjunkturen, som påverkar uppkomna avfallsmängder. 
  • Den lägre nivån avses om ingen ytterligare kapacitet byggs utöver den som nu är under byggnation, samt vid en medelmässig ökning av avfallsmängderna. 
  • Den högre nivån på importbehovet fås om samtliga utbyggnadsplaner realiseras, samtidigt som målen för förebyggande och materialåtervinning nås. 
  • Import av avfallsbränsle till energiåtervinning fortsätter att öka. Under år 2014 ökade importen från Storbritannien och Irland kraftigt, och är nu större än importen från Norge.

Skriv ut:

Datum