Kapacitetsutredning 2016 – Avfallsförbränning och avfallsmängder till år 2020

Sammanfattning: Kapacitetsutredning 2016 beskriver nuvarande och planerad kapacitet i kraftvärme- och värmeverk för avfallsförbränning till år 2020, och jämför med tillgängliga mängder restavfall till energiutvinning, efter biologisk behandling och materialåtervinning. Import av avfallsbränsle beskrivs med avseende på behov, mängder och exportländer. 

Utredningen undersöker effekter av att befintliga och föreslagna mål för avfallshanteringen nås. Om målen nås påverkas restavfallet som nu går till förbränning, med effekt både på mängd och dess sammansättning. 

Slutsatser från utredningen:

  • Kapaciteten för avfallsförbränning i Sverige är cirka 6,6 miljoner ton år 2016. Då inkluderas en ny panna i Linköping, som går i full drift under 2016. 
  • Under året tas en panna i Nybro i drift, och kapaciteten ökar till på 6,65 miljoner ton. 
  • Det råder ett överskott på förbränningskapacitet under hela perioden för studien. År 2016 ligger överskottet på omkring 1,4 miljoner ton. 
  • Om kapaciteten skall fyllas i framtiden kommer importbehovet att ligga mellan 1,1 och 2,0 miljoner ton år 2020. Importbehovet beror på utbyggnaden av ny kapacitet, på den ekonomiska tillväxten, som påverkar avfallsmängderna och på vilken grad mål för avfallsförebyggande och materialåtervinning nås. 
  • Med hänsyn till att importerade avfallsbränslet (RDF) har ett högre värmevärde än det svenska blandade avfallsbränslet, så motsvarar de behovet av import energiinnehållet i 0,9-1,7 miljoner ton RDF.
  • Den lägre nivån avses om ingen ytterligare kapacitet byggs utöver den som nu är under byggnation, samt vid en medelmässig ökning av avfallsmängderna. 
  • Den högre nivån på importbehovet fås om samtliga utbyggnadsplaner realiseras, samtidigt som målen för förebyggande och materialåtervinning nås. 
  • Import av avfallsbränsle sker främst från Norge, Storbritannien och Irland.

Utredningen görs årligen av Profu AB på uppdrag av Avfall Sverige. Underlaget kommer från Profus intervjuer med marknadsaktörer, samt från dataunderlag från Avfall Sverige och Naturvårdsverket.


Skriv ut:

Datum