Kartläggning av IT-stöd och optimering av insamlingssystem i kommunal renhållning

Sammanfattning

Informationstekniken har utvecklats snabbt och idag förekommer det många IT-leverantörer. Endast ett fåtal av dessa tillhandahåller system utvecklade för den kommunala sektorn. En kartläggning av IT-system för den kommunala renhållningen presenteras i denna rapport med inriktning på hur olika processer kan effektiviseras. Under kartläggningen av systemen har även ett ruttoptimeringssystem använts för att testa nyttan och möjligheterna med ett modernt transportplaneringsverktyg.

Inom många verksamhetsområden pågår ständigt en debatt och strategiska överväganden om företag ska fokusera på sina mer eller mindre väldefinierade kärnverksamheter. I många kommuner har olika delar av de traditionellt kommunala verksamheterna konkurrensutsatts och överförts till privata entreprenörer.

Denna utveckling har drivit fram en ökad kommunikation mellan de olika aktörerna i systemen, i syfte att planera och följa upp utförandet av verksamheten ifråga. Samtidigt har det skett en utveckling där slutkunden eller kommuninvånarna förväntas rapportera och kommunicera direkt via ett webbgränssnitt med kommunen.

Inför investering i nya IT-lösningar finns det åtskilliga faktorer att tänka igenom och värdera, både internt och i samarbete med andra kommuner genom Avfall Sverige. Viktiga erfarenheter och lärdomar kan ges av mer eller mindre lyckade investeringar. 

Det är inget nytt att det förekommer överkapacitet i ett transportsystem. Viss överkapacitet måste finnas för att upprätthålla den förväntade servicenivån. Om systemet optimeras med nya verktyg och metoder som utvecklats under en relativt kort period kan systemet dimensioneras på ett sätt att överkapaciteten begränsas och används på rätt sätt i systemet.


Skriv ut:

Datum