Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på biologiska behandlingsanläggningar, Etapp II. Tätskikt på betong – State of the Art

Det finns en rad olika teknologier, material och system på marknaden som enligt tillverkaren eller entreprenören förväntas fungera som tätskikt och skyddsbeläggning till biologiska behandlingsanläggningar. Men relevant provning saknas liksom motsvarande referensobjekt. Olika provningsmetoder har som regel använts för olika system, och provningsresultaten och egenskaperna är därmed inte direkt jämförbara.

Kemikalieresistens, eller i detta sammanhang främst resistens mot lakvatten från matavfall, är speciellt viktigt. Relevant provning saknas för samtliga produkter eller system som studerats i projektet. Nötningsresistens är speciellt viktigt för skyddsbeläggning på betonggolv i mottagningshallen där matavfallet kommer in. Provning med Taber Abraser har som regel genomförts med aktuella material, men parametrarna varierar (typ av hjul, belastning och antal cykler). För skyddsbeläggning på betonggolv i mottagningshallar med tyngre trafik (skopor) krävs provning enligt mer aggressiv metodik.

En tidigare studie visade att betong inte har tillräcklig motståndskraft i den aktuella aggressiva anläggningsmiljön. Vidare konstaterades att någon form av tätskikt behövs för att säkerställa betongkonstruktionernas funktion, och att tätskiktet måste tåla den aggressiva miljön och den trafik som förekommer på plats. En ny studie föreslogs därför för att ta fram kravspecifikationer för tätskikt på betong i aggressiv matavfallsmiljö, vilket redovisas i denna studie.

I rapporten studeras olika typer av tätskikt/skyddsbeläggning till betong i biologiska behandlingsanläggningar. Ett antal förslag från branschen presenteras mot bakgrund av resultaten från tidigare projekt. En del olika system jämförs med avseende på materialtekniska egenskaper enligt redovisad provning från tillverkare.

Ett förslag till provningsprogram har tagits fram. Speciellt fokuseras på just kemikaliebeständighet och nötningsresistens. En provningslösning motsvarande lakvatten specificeras. Laboratorieprovning för verifiering av föreslagen metodik och underlag till kravnivåer föreslås, liksom provläggning och uppföljning i fält.


Skriv ut:

Datum