Kartläggning av vittrings- och korrosionsskador på biologiska behandlingsanläggningar

Sammanfattning

Biogas- och kompostanläggningar har rapporterat in problem med att lakvatten från matavfall fräter sönder både fordon och betongplattor. Detta är ett problem som anmälts allt oftare till Avfall Sverige i takt med att insamlingsvolymerna av matavfall ökar runt om i Sverige. Bekymren har även uppdagats vid besiktningsverksamhet enligt SPCR 120 Biogödsel och SPCR 152 Kompost, där flertalet anläggningar har efterfrågat råd/stöd/utredning för att komma till rätta med sina specifika problem. CBI Betonginstitutet har tidigare gjort en del utredningar beställda av enskilda anläggningsägare/kommuner och resultat från dessa har ofta visat på att betongens exponeringsklass inte alltid anpassats för ändamålet. Idag finns ingen klar definition av hur betong avsedd att användas i en mottagningshall för matavfall skall tillverkas. Troligt är att betong för biogas- och kompostanläggningar konstruerats för att klara de förhållanden som gäller på ett lantbruk. 

Projektet har undersökt omfattningen av problemet med korrosions- och vittringsskador på betongplattor och cisterner vid biologiska behandlingsanläggningar. Projektet har mynnat ut i konkreta lösningar till anläggningar som drabbats och råd till dem som är i riskzonen samt till dem som planerar nybyggnationer. En enkätundersökning riktad till landets biogas- och kompostanläggningar har genomförts för att undersöka omfattningen av problemet samt vilka lösningar som anläggningarna har genomfört för att komma till rätsida med problemet. En litteraturstudie har genomförts för att finna kravspecifikationer för betong avpassad för specifik miljö. Vidare har fyra behandlingsanläggningar undersökts. De undersökningar som utförts är kemiska analyser av lakvatten från matavfall, analys av borrkärnor och analys av armeringskorrosion.

Resultaten från detta projekt visar att betong inte har tillräcklig motståndskraft i miljöer där matavfall behandlas. Oavsett vilken betongkvalitet som används kommer problemen uppstå, dock med olika hastighet. För att säkerställa betongkonstruktionernas funktion måste betongen skyddas med ett tätskikt. Detta tätskikt måste dels tåla den aggressiva miljön från matavfallets lakvatten och dels vara beständig mot mekanisk nötning från fordon.

I rapporten redovisas flera olika tätskikt som har använts för att få bukt med problemen. Vissa av dessa har fungerat, medan andra har gett sämre resultat. För att kunna säkerställa funktionen hos de olika tätskikten måste provning utföras i ”sin rätta” miljö med avseende på temperatur och kemisk sammansättning hos lakvattnet. Idag finns inga standardmetoder för att utföra denna provning utan sådana måste utvecklas. En ny studie planeras där man tar fram kravspecifikationer samt standardmetoder för tätskikt inom matavfallsmiljö.

Korrosionsproblem förekommer även på insamlingsfordon för matavfall och mekanisk utrustning på behandlingsanläggningen. Det är önskvärt att även komma till rätsida med dessa problem och därför rekommenderas en studie av påverkan på metalliska material som har kontakt med matavfall.


Skriv ut:

Datum