kläder och annan textil

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har inlett en flerårig satsning för att minska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan.

Kemikalieskatt föreslås på kläder och skor

Regeringens utredare vill införa en skatt på upp till 78 kronor per kilo kläder och skor som innehåller skadliga kemikalier. Begagnat omfattas som regel inte av skatten, däremot re-design.

Syftet med skatten är att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor. Utredaren, Gabriella Loman, har identifierat hälsoproblem vid användande av kläder och skor, risk för spridning av miljö- och hälsoskadliga ämnen vid tvätt och problem med mer långlivade ämnen i såväl tillverknings- som avfallsledet.

Skatten är inriktad på ämnen som är cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller allergiframkallande. Särskilt fokus är på ämnen som är långlivade, som ansamlas i organismerna eller är hormonstörande. Därutöver utgör antimikrobiella ämnen en grupp som utredningen anser att det finns starka skäl att fasa ut, då användandet av biocider kan påskynda uppkomst och spridning av antibiotikaresistens.

Utredningen föreslår en skatt på 40 kronor per kilo för alla kläder och skor. Avdrag på upp till 95 procent kan göras för varor som inte innehåller någon av de specificerade särskilt farliga ämnena och biociderna. Varor med mjukgörare påläggs ytterligare 19 kronor per kilo och för varor med allvädersfunktion föreslås ytterligare skatt om 19 kronor per kilo. Det är framför allt tillverkare och importörer som är skattskyldiga. 

Rimliga villkor för second hand

Begagnade varor kommer på sikt att ha beskattats tidigare. Därmed är second hand-aktörer som regel inte heller skattskyldiga, såvida de inte ansöker om att bli godkänd lagerhållare.

För uthyrning bedömer utredaren inte att några särskilda villkor behövs; skattskyldighet lär enbart inträffa vid det första uthyrningstillfället.

För re-design av kläder, där exempelvis ett par jeans sys om till en kjol, föreslås inga skattelättnader. Utredaren hänvisar till avfallslagstiftningen som likställer re-design med produktion av en ny produkt.

– Avfall Sverige ser det som positivt att utredaren har lyssnat på våra synpunkter vad gäller begagnat-handeln. Det vore omöjligt för dem att bevisa att skatt redan betalats på varorna, det har vi sett bevis på för motsvarande skatt på kemikalier i viss elektronik. Mer bekymmersamt är att all re-design av kläder i princip omöjliggörs om utredarens förslag genomförs. Detta är en verksamhet med stora möjligheter att upcycla textilier, en viktig aspekt i den växande cirkulära ekonomin, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

– Men i grunden är detta ett miljösmart förslag som kan bidra till att fasa ut farliga ämnen. Det kommer också att underlätta återvinningen av textil.

Utredningen föreslår att lagen om skatt på kemikalier i kläder och skor ska träda i kraft den 1 april 2021, men att den ska tillämpas för första gången på skattskyldighet som inträder efter 1 juli 2021.

Läs mer i utredningen Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier


Skriv ut:

Datum