Klassning av förbränningsrester som farligt eller icke farligt avfall

De nya märkningsreglerna bygger på samma testmetoder som tidigare, men själva märkningen av kemiska ämnen utförs på ett mycket annorlunda sätt. Därmed har också nya regler publicerats vilka anger hur klassning av avfall ska göras, det vill säga som farligt respektive icke farligt avfall. Liksom tidigare är regelverket relativt komplicerat, såväl ur kemisk synpunkt som juridiskt sett. Därför behövs en metod med vars hjälp klassning kan utföras på ett försiktigt men ändå i viss mån realistiskt sätt.

EU-kommissionen har utfärdat en ny förordning (1357/2014) kring klassning av avfall som farligt respektive icke farligt, och den trädde i kraft den 1 juni år 2015. De nya klassningsreglerna bygger på de nya märkningsreglerna för kemiska produkter, CLP, och har därmed en mycket annorlunda uppbyggnad jämfört med tidigare regler. En genomgång har därför gjorts avseende hur de nya reglerna ska tillämpas för förbränningsrester.

Vid förbränning av avfall och biobränslen med mera genereras förbränningsrester, vilka i normalfallet betraktas som avfall. Avfall ska klassas som farligt avfall respektive icke farligt avfall. Sedan år 2002 ska sådan klassning grundas såväl på typ av avfall som på innehållet av farliga ämnen. Underlag samt metod för att utföra sådan klassning återfinns i referenserna i rapporten. Dessa rapporter bygger på tidigare avfallslagstiftning, vilken i sin tur bygger på de gamla märkningsreglerna för kemiska ämnen. Under ett antal år har emellertid nya märkningsregler införts, och i analogi med detta har det också kommit nya regler för klassning av avfall, vilka nu är i kraft.

Liksom tidigare består metoden av att man gör en sammanräkning över ett antal kemiska ämnen som har vissa farlighetsegenskaper. Dessa ämnen representerar dels vissa grundämnen som kan ingå som föroreningar i en förbränningsrest, dels vissa organiska ämnen (dioxiner) som kan bildas under förbränningen.

Resultatet av arbetet finns redovisat dels i denna rapport, dels i form av en fil i Excel för kalkyler. Rapporteringen avser läget per augusti år 2017, men ytterligare nya regler är att vänta.

Mallen finns som en bifogad excel-fil i rapporten.


Skriv ut:

Datum