Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling

Sammanfattning: För att främja regional utveckling kan det vara lämpligt, för verksamheter med egna resurser (i form av exempelvis mark, anläggningar, tillstånd och kompetens), att inrikta sig på att bygga upp kluster. Det finns en efterfrågan såväl nationellt som internationellt och resurserna kan sannolikt utnyttjas på ett mer effektivt sätt om de tillåts utgöra kärnan i en Triple helix-lösning. En sådan kan utvecklas till klustersamverkan och stimulera innovation och regional tillväxt.

Kommunal avfallsverksamhet står inför stora framtida utmaningar när visionen om att det inte finns något avfall ska förverkligas. Handlingsutrymmet begränsas samtidigt som förväntningarna är stora på verksamheterna. Kan rollen som motor i regional utveckling i form av initiativtagare till kluster vara en väg att möta utmaningarna?

Förhoppningen är att vi redan är på väg att skapa en ihållande trend av minskade avfallsvolymer. Parallellt med fokusskiftet har handlingsutrymmet för kommunal avfallsverksamhet begränsats dels genom en stegvis avreglering av marknaden för återvinning och avfallshantering och dels genom skärpningar i konkurrens- och upphandlingslagstiftningen.

De nya tiderna innebär nya utmaningar för de kommunala avfallsverksamheter som har utvecklat expertis och effektiva affärsmodeller inom omhändertagande av det avfall som i framtiden i allt större utsträckning ska förebyggas och minimeras. Utmaningar som kräver andra former av investeringar och nya inriktningar i affärsmodeller.

Denna förstudie syftar till att undersöka möjligheten för kommunala avfallsverksamheter att ändra inriktning och syn på det sätt på vilka de får avkastning på befintliga och framtida miljöinvesteringar. En inriktning som går mot att bli motor för innovation och regional tillväxt i form av ett klusterinitiativ. NSR som utgör case i förstudien, har inlett den sådan inriktningsförändring.

Några av de viktigaste lärdomarna från förstudien är:

  • Vikten av att i ett tidigt skede skapa en gemensam målbild med nyckelintressenter. Nyckelintressenter i det här fallet är centrala representanter för offentlig sektor, akademi och privat sektor vilka utgör kärnan i Triple helix-samverkan.
  • Skapa incitament där alla känner att de kan uppnå fördelar med samarbetet som de inte kan uppnå på andra sätt.
  • Identifiera och stötta eldsjälar, det vill säga de personer som driver och drar samverkan framåt, även när det går trögt och motgångarna är stora.
  • Börja i liten skala och skapa tydlig styrning.

Det krävs dock fördjupade studier för att bättre förstå förutsättningarna och utmaningarna, exempelvis kring det praktiska arbetet med byggandet av en ny affärsmodell i en organisation. Även hur en klusterorganisation kan byggas upp och styras, samt vilken roll en kommunal avfallsverksamhet kan och bör ha i en sådan organisation.


Skriv ut:

Datum