Kommentarer till Nils Holgersson-rapporten: Trendbrott för priserna på avfallshantering

[1]. I rapporten säger man att det är ett trendbrott och att priserna på avfallshanteringen nu är lägre än den allmänna prisutvecklingen.

Ändå väljer man att fokusera på att ifrågasätta skillnaderna i avgifter mellan kommunerna. Avgifterna spänner från 8,2 kr/kvm (Lidköping) till 36,5 kr/kvm (Rättvik), enligt Nils Holgerssonrapporten.

– Lidköping och Rättvik har olika förutsättningar att bedriva sin avfallshantering. Den ena kommunen är en tätortskommun i en del av Sverige som har relativt god tillgång till behandlingsanläggningar, säger Jenny Westin, expert på avfallstaxor inom Avfall Sverige. Den andra är en glesbygdskommun, med långa avstånd och få invånare som ska dela på de fasta kostnaderna för sophanteringen.

Rättvik har hela sin avfallshantering på entreprenad. Lidköping har den i egen regi. Det påverkar också prissättningen, visar en nyligen publicerad undersökning från Avfall Sverige, ”Avfallsavgifter 2009”[2]:

– Undersökningen visar att det är något lägre avfallsavgifter i kommuner med sophämtning i egen regi jämfört med om det är utlagt på entreprenad, säger Jenny Westin.

”Avfallsavgifter 2009” visar att avgiften för hushåll i flerbostadshus i snitt var 1 290 kr per lägenhet, eller 3.50 kr dag, 2009. Ungefär 6 procent av driftskostnaderna för ett hushåll.

I avgiften ingår sophämtningen, energiåtervinning samt, i hälften av kommunerna, även biologisk återvinning, tillgång till återvinningscentraler för grovavfall, informationsinsatser samt kommunens administration och planering.

Läs mer på www.avfallsverige.se

[1]www.nilsholgersson.nu

[2] U 2010:09, se www.avfallsverige.se

För mer information kontakta:

Jenny Westin, Statistik, upphandling, avfallstaxor, tel 040-35 66 15
jenny.westin@avfallsverige.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum