Kommunikationsstrategi – för ökad acceptans för biogödsel

Sammanfattning: Avsikten och förhoppningen är att kommunikationsstrategin ska användas av alla organisationer och intressenter som arbetar med biogödselfrågan. På det sättet blir kommunikationen mer enhetlig och tydlig.

Strategin har sin grund i tre workshops med biogödselaktörer från flera branscher i hela landet. I en omvärldsanalys har faktorer analyserats som ligger till grund för hur kommunikationen utformas. Styrkor och svagheter har analyserats (SWOT-analys) och målgrupper har identifierats. Målgrupperna är: nationella beslutsfattare, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, länsstyrelser, kommuner, livsmedelsindustri/livsmedelsuppköpare samt lantbrukare. Olika kommunikationsflöden har identifierats och delats upp i avsändare, ambassadörer och mottagare. 

Kommunikationsmål är viktiga styrinstrument för att kunna uppnå det man önskar med sina kommunikationsinsatser. I denna strategi har målen delats in efter de prioriterade målgrupperna. Syftet med kommunikationen är att öka kunskapen om och acceptansen för biogödsel. Målgrupperna ska känna för och förstå värdet med biogödsel. Budskapen är utformade för att uppfylla de olika kommuniktionsmålen.

Att nå fram till sina målgrupper är inte helt enkelt eftersom konkurrensen med annan information är stor. Frågorna kring biogödsel är dessutom väldigt komplexa och behöver diskuteras. Slutsatsen är därför att en dialog kring frågorna, i form av seminarium eller personliga möten av olika slag, är den mest effektiva vägen att gå. Inför mötena är det viktigt att hitta rätt nyckelpersoner på de olika organisationerna. Även andra kanaler kan vara värdefulla komplement för att sprida budskapen om biogödsel.

Ett av målen i projektet har varit att arbetet skulle mynna ut i ett antal förslag på kommunikationsinsatser att arbeta vidare med. Förslagen som presenteras nedan är insatser som kan bana väg för en långsiktig stabilitet för biogödsel. Det utesluter inte att andra frågor och målgrupper inte också är viktiga. Men dessa insatser har ansetts vara viktiga att arbeta med i ett inledande skede.

Under projektets gång har ett antal frågeställningar dykt upp som projektdeltagarna skulle vilja se utredningar om. Det gäller dels energibalansen för biogödsel och dels hur kadmium mäts. Dessa skulle eventuellt kunna arbetas vidare med i nya projektformer.


Skriv ut:

Datum