Kompostering och rötning fungerar bra men ytterligare forskning och utveckling behövs

Biologisk avfallsbehandling – kompostering och rötning – i stor skala är metoder, som fungerar bra. Vid kompostering framställs jordförbättringsmedel, rötning ger biogödsel och biogas. Det finns avsättning för produkterna, efterfrågan på biogas är god och förväntas öka kraftigt. Men fortfarande återstår en del områden att forska kring och utveckla vidare. Det gäller exempelvis arbetsmiljö och ekonomi. Även processtekniken bör utvecklas för att minska risken för störande utsläpp.

Detta är i stora drag resultatet av den utvärdering av insamling och återvinning av bioavfall i Sverige och Norge, som nu är slutförd. Projektet har pågått i två år och resultatet presenterades vid ett seminarium i Göteborg på onsdagen. Utvärderingen gäller storskaliga system, inte hemkompostering.

– Det här projektet visar att vi i avfallsbranschen kan vara stolta över vad vi åstadkommit inom området biologisk behandling. Vi har visat att metoderna fungerar och även identifierat de områden där det behövs fortsatt utveckling, säger RVFs VD Weine Wiqvist.

– För att nå de övergripande miljömålen krävs fortsatt engagemang från fler aktörer, som staten och kommunerna, fastighetssektorn, lantbruket och drivmedelsindustrin, säger Weine Wiqvist.

Intressenter i projektet har varit RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Norsk renholdsverksforening, VA-Forsk och Reforsk.

Läs mer om projektet på www.rvf.se

För ytterligare information kontakta RVFs VD Weine Wiqvist på 040-35 66 05, 0708-93 15 99 eller e-post weine.wiqvist@remove-this.rvf.remove-this.se

RVFs informationschef Anna-Carin Gripwall nås på 040-35 66 08, 070-662 61 28 eller e-post anna-carin.gripwall@remove-this.rvf.remove-this.se

-----

RVF – Svenska Renhållningsverksföreningen är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Föreningen har nära 400 medlemmar, främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också företag. RVF representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU.


Skriv ut:

Datum