Konkurrensutsättning av turbinrevisioner

Sammanfattning: Det finns goda möjligheter att vid ett upphandlingsförlopp uppnå bättre konkurrens och prissättning jämfört med en situation där original turbinleverantören (OEM) har monopol.

Det finns flera firmor med underhållsreferenser på de turbintyper som finns på de anläggningar som ingår i studien. Independent Service Providers (ISP) har generellt lägre timpris än originalleverantören. Reservdelsförbrukningen kan också i större grad anpassas till det reella behovet vid en revision, vilket medför en sänkt underhållskostnad. ISP-leverantörernas verkstäder är organiserade för att snabbt kunna framställa reservdelar och kan således erbjuda korta leveranstider.

På senare år har antalet avfallsförbränningar med turbiner för elproduktion ökat, genom uppförande av nya anläggningar eller att turbinkonvertering utförs på existerande anläggningar.

Med ångturbinerna följer underhåll som ofta är periodiserat av original turbinleverantören med bland annat ekvivalenta driftstimmar. Utan underliggande analyser, inspektioner och detaljkunskap kring turbinens slitdelar är det som brukare svårt att motivera för försäkringsbolagen, att underhållet av turbinen ska avvika från OEM-leverantörens rekommendationer. 

Med detta beroende av OEM-leverantören tenderar underhållskostnaderna för revisioner att bli högre, jämfört med en situation där turbinunderhållet är konkurrensutsatt.

Ramböll har genom en marknadsundersökning identifierat alternativa leverantörer, så kallade Independent Service Providers (ISP), som kan utföra turbinrevisioner och underhåll till bättre tid, kostnad och kvalitet. Fyra anläggningar, med varierande storlek och turbintyp, hos Avfall Sveriges medlemmar valdes ut till en referensgrupp. 

De enskilda anläggningarna blev intervjuade för att fastlägga anläggningens behov av underhåll samt om det föreligger några specifika problemställningar som det skulle tas hänsyn till vid marknadsundersökningen. Referensgruppen efterfrågar generellt leverantörer som erbjuder ett komplett serviceansvar, ett brett tjänsteutbud och konkurrenskraftiga priser. 

Utifrån intervjuerna sattes ett antal urvalskriterier upp och en förfrågan skickades till en rad Independent Serivce Providers (ISP) som erbjuder underhåll- och revisionsservice på industriångturbiner. 

Generellt konstateras följande utifrån målsättningen med projektet och den genomförda marknadsundersökningen:

  • Genomförandetiden för själva revisionsarbetet kan generellt betraktas som likvärdig mellan OEM- och ISP-leverantören. ISP-leverantören har typiskt kortare leveranstid på slitdelar men längre leveranstid på vissa mer komplexa reservdelar, som exempelvis turbinblad, där framställningsunderlag många gånger först kan framställas när turbinen öppnas.   
  • Timpriset för manskap på underhållsarbeten är upp till 40 % mindre för turbinmekaniker och något lägre för förman och driftsingenjörer jämfört med OEM-priser. Tillsammans med den reducerade reservdelsförbrukningen och renovering av existerande komponenter kan en lägre totalkostnad för revisionsarbeten uppnås. Priset på revisionsarbetet skall vägas mot det leveransomfång som erbjuds och de referenser den enskilda leverantören kan uppvisa. 
  • OEM-leverantören kan i de flesta fall erbjuda kvalitetssäkrade tekniska lösningar för den enskilda turbinen och en komplett reservdelsförsörjning. På detta område kan ISP-leverantörer vara bristfälliga eller avstå från att ta sig an en specifik problemställning.

Skriv ut:

Datum