Kritik mot vägledning för el-avfall

En ny vägledning från Naturvårdsverket går på djupet om hur el-avfall ska förvaras på återvinningscentraler, ÅVC. Bland annat skriver de att vitvaror ska kunna lagras utan väderskydd upp till ett par månader. 

Denna vägledning innebär inte några förändringar i rekommendationen av hanteringen av el-avfall på ÅVC jämfört med den tidigare vägledningen, som gavs ut 2017. Däremot har man förtydligat att begreppet ”sortering” inte omfattar sortering av el-avfall i insamlingsledet, till exempel på ÅVC.

Avfall Sverige har i tidigare remissvar till Naturvårdsverket påpekat att vägledningens bedömning att vitvaror endast ska kunna lagras utan väderskydd upp till ett par månader är för snäv. Detta drabbar vissa kommuner med små inflöden av kasserade kyl- och frysmöbler negativt. Miljönyttan med vägledningens tolkning av lagringstiden och andra försiktighetsmått kan ifrågasättas. Avfall Sverige skrev även i sitt remissvar att vägledningen borde hänvisa till Miljöbalkens försiktighetsprincip. Tillsynsmyndigheter borde även uppmärksammas på att vägledningen inte är rättsligt bindande, utan att bedömning måste göras i det enskilda fallet.

Läs mer i Behandling av elavfall – Vägledning för tillämpning av föreskrifterna (2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar, som kan laddas ner från naturvardsverket.se och i remissvaren på avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum