Kvalitet i nya deponiers lakvatten – exemplet Fläskebo

Sammanfattning

Genom EUs direktiv om deponering av avfall som infördes i svensk lagstiftning år 2001 samt det förbud mot deponering av organiskt avfall som gäller sedan år 2005 ställs både högre krav på deponiernas utformning och på det avfall som får tas emot för deponering. Avfallet som deponeras innehåller endast en liten andel organiskt material och på sikt kommer även lakvattnet från deponierna att förändras i samma riktning. Även de totala mängderna lakvatten minskar då stora ytor täcks och därigenom skyddas mot nederbörd. Det bör därför utredas vilka processer som blir styrande i de framtida deponierna samt hur de ändrade förutsättningarna påverkar lakvattnets sammansättning. För att ta reda på detta utvärderas lakvattnet från Fläskebo deponi som är den första svenska deponin som anlagts med hänsyn till direktivet om deponering av avfall.


Skriv ut:

Datum