Kvalitetssäkring vid import av avfallsbränsle

Sammanfattning: Huvudslutsatsen från studien är att varken verksamhetsutövare eller tillsynsmyndigheter identifierat några systematiska problem och brister vid import av avfallsbränsle. Det gäller såväl kvaliteten på och hanteringen av bränslet som problem med aktörer, arbetsvillkor eller liknande. Däremot har man identifierat exempel på brister och förbättringsbehov.

Den genomförda studien och intervjuerna med aktörer har visat på komplexa aktörs- och ansvarskedjor vid import av avfall. Det finns också utmaningar och behov av ett systematiskt kvalitetsarbete. Från intervjuerna kan konstateras att aktörerna prioriterar kvalitetssäkring av avfallsbränsle, av leverantörskedjor och samarbetspartners i alla led, men att arbetet kan förbättras.

Ansvar, samverkan och uppförande

Mottagande avfallsförbränningsanläggningar har ett stort ansvar

Det är mottagarens skyldighet att bedriva en systematisk egenkontroll, att informera sig om vilka avfallsbränslen som tas emot och vidta nödvändiga åtgärder för leverans och mottagning av avfall. Allt för att förhindra eller minska negativa effekter på människor och miljö. 

Vid intervjuerna i projektet säger man sig inte uppleva några problem med systematiskt dålig kvalitet på avfallsbränslet, med oseriösa aktörer, arbetsvillkor, etik eller värderingar. Aktörerna lägger stor vikt vid kvalitetssäkring av samarbetspartners i alla led. En nyckelfaktor har varit dialog, som har gett ett bra samarbete.

Avfallsproducenter har långtgående ansvar och skyldigheter under ”Duty of Care” 

I England har avfallsproducenten skyldighet att se till att allt avfall hanteras och behandlas på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande lagar. Detta kallas ”Duty of Care” och gäller från producenten av avfallet till mottagare för slutbehandling. I ansvaret ingår att beskriva och identifiera avfallet, tillse och följa upp att avfallet förvaras säkert och förs över till en auktoriserad transportör och slutlig mottagare för behandling. 

Producenten har även en skyldighet att teckna en bankgaranti (Financial Bond) som är ett krav från EUs lagstiftning. En sådan garanti ske täcka kostnaderna för att återsända materialet om någon leverans avviker ur tillståndshänseende. 

Avfallsmäklarens roll och ansvar har ökat

Avfallsmäklarnas roll har utvecklats och ansvaret ökat i takt med att importen har ökat. Vissa leverantörer och mottagare strävar dock efter att minska antalet mellanhänder och handlar direkt med varandra. 

Brister vid lastbilstransporter 

Utländska chaufförers arbetsvillkor samt deras brist på hänsyn till anläggningarnas säkerhetsregler och brist på dokument och språkproblem, är de största utmaningarna i dagens importverksamhet. Bristande dokumentation bör kunna minimeras med tydligare krav på avsändarna och regelbunden återkoppling till agenter, transportörer eller avfallsproducenter. 

Uppförandekod och kravspecifikationer rekommenderas

En rekommendation till alla aktörer i avfallsbranschen är att gemensamt formulera och använda en uppförandekod ”Code of Conduct” tillsammans med en kravspecifikation på avfallsbränslet. Införande av en sådan uppförandekod rekommenderas även för kommuner som upphandlar avfallstjänster. 

Kvalitet, kontroller och hantering i hamnar

Kvaliteten på avfallsbränslet är god, men fortsatt arbete med kvalitetssäkring krävs 

Kvaliteten på det importerade avfallsbränslet är god men avvikelser förekommer. Exempel på avvikelser är innehåll av inerta fraktioner, lukt och felsortering av balar i hamn. 

Dialog med leverantörerna är en nyckelfaktor för att säkerställa kvalitet och samarbete

Kontroll och utökad samverkan samt dialog med befintliga och nya leverantörer beskrivs som en vanlig och viktig del för kvalitetssäkringen i alla led. 

Samverkan krävs även för en god logistik, där lossning i hamnen är en känslig punkt 

Risken för nedskräpning utanför den egna avfallsanläggningen ökar vid import av avfallsbränsle, när avfallsbalar lastas och lossas i hamnar. Lokalt har det förekommit stora problem med lukt vid hantering av avfallsbränsle. För att minska problemen arbetar man förebyggande, men arbetet kan förbättras ytterligare. 

Tillsynsansvar

Ett proaktivt tillsynsarbete hos Länsstyrelser och kommuner rekommenderas 

Man arbetar olika omfattande med tillsyn, beroende på olika stora problem i hanteringen vid import, främst med lukt. Det finns goda exempel på proaktivt arbete inom tillsynsmyndigheter men rutiner och tillsynsstrategier kan dock förbättras. Exempel finns på att man upplever brist på resurser och personal.

Naturvårdsverket vill öka information och kontroll 

Naturvårdsverket ansvarar för att kontrollera om en anläggning har tillstånd att hantera det avfall som ansökan avser, kontrollera avsändaren och granska transportplanen. Man önskar påskynda digitalisering av notifieringsprocessen för att öka säkerheten och minska handskrivna dokument, samt minska dokumenthanteringen.


Skriv ut:

Datum