Kvartersnära insamling – utredning om ett framtida insamlingssystem

Sammanfattning: Kvartersnära insamling (KNI) medför ökad service till hushållen. Optimerad placering av stationerna och optimerade rutter kan minska de tunga transporterna i bostadsområdena. Arbetsmiljön kan förbättras med större volym på behållarna och då kan även kostnaderna för insamlingen av förpackningar vara försvarbar.

Enligt en nationell sammanställning av plockanalyser består i genomsnitt de svenska hushållens restavfall av drygt en tredjedel förpackningar som istället skulle kunna materialåtervinnas (Avfall Sverige 2016). För att förbättra insamlingen av förpackningar finns flera typer av system med olika möjligheter och begränsningar vilket medför att fler typer av system behöver utredas. Projektets mål var att utreda ett system som kallas Kvartersnära insamling KNI och att ta fram en rapport som ska kunna fungera som beslutsunderlag för kommuner vid val av system för insamling av förpackningar.

De markstående prototyper av behållare som har använts i detta projekt lämpar sig för omkring 25 hushåll. De har testats i tre villaområden och ett område med lägenheter. Villahushållen är totalt 66 stycken, och lägenhetshushållen är 41 stycken. I projektet ingick också två nedgrävda stationer som används av 281 lägenhetshushåll.

I projektet har en plockanalys utförts, vilket visade att mängden restavfall som villahushållen producerar är totalt 3,1 kg per hushåll och vecka. Av detta var 1,0 kg (32 procent) tidningar och förpackningar. Lägenhetshushållen producerar totalt 1,5 kg per hushåll och vecka. Av detta var 0,67 kg (44 procent) förpackningar och tidningar.

De flesta av villahushållen upplever, enligt den enkät som genomförts med deltagande hushåll, att de lägger mindre tid på sin totala avfallshantering, medan lägenheterna istället upplever att de generellt sett lägger ungefär lika mycket tid som tidigare. För både villor och lägenheter anges att många hushåll upplever att de sorterar ut framförallt plastförpackningar bättre under testperioden jämfört med tidigare. En stor del av villorna upplever att de även sorterar ut pappersförpackningar/tidningar bättre. Hushållen ombads slutligen att sammanfatta hela systemet KNI i ett enda betyg. 100 procent av villorna ställer sig antingen mycket positiva, positiva eller neutrala till systemet, varav 73 procent av villorna är mycket positiva. Bland lägenheterna är 98 procent mycket positiva, positiva eller neutrala till detta system.

Arbetsmiljön för chaufförer påverkas när tömningen förändras från tömning av enskilda kärl till att istället ske med kran. Arbetsmiljön för chaufförerna förbättras inte avsevärt med detta system, en del minskade arbetsmiljörisker ersätts med andra.


Skriv ut:

Datum