Livscykelanalys av mekanisk sortering av restavfall – Energi- och växthusgasprestanda

Sammanfattning: En kompletterande mekanisk sortering av restavfallet lönar sig ur energi- och klimatsynpunkt. Hanteringen är inte heller särskilt transportkänslig. Även en liten ökning av mängden utsorterat material gör stor nytta, utsläpps- och resursmässigt. Viktigt att komma ihåg är att studien utreder mekanisk sortering som ett komplement till den källsortering som hushållen gör.

Föreliggande rapport redovisar resultatet av livscykelanalyser gjorda utifrån de försök med mekanisk sortering av svenskt restavfall som genomförts på kommunalförbundet Romerike Avfallsforedlings (ROAF) anläggning för mekanisk sortering av avfall i Lillestrøm utanför Oslo i Norge.

Avfall från Örebro kommun, Renova och AÖS har vid två tillfällen sorterats i anläggningen. I rapporten redovisas resultatet från sorteringen av restavfall från Örebro 2016, i detalj. I bilagor redovisas resultaten utifrån sorteringen av restavfall från Renova 2016 samt från Örebro och AÖS 2015 i tabellform. Sorteringsanläggningen byggdes delvis om mellan försöken 2015 och försöken 2016.

Analysen rör energi- och växthusgasprestanda i ett system där ett ton restavfall sorterades. Det utsorterade materialet förbereddes därefter för återvinning för att i nästa steg ersätta en viss mängd jungfruligt material. Rejektet förbrändes. Transporter till sortering, till förberedelse för återvinning och till förbränning ingår. Systemet jämfördes med ett system där restavfallet transporteras direkt till avfallsförbränning och bränns.

Resultatet av analysen visar att den kompletterande sorteringen av restavfall från Örebro 2016 var effektiv ur energi- och klimatsynpunkt. Utsläppen av CO2-ekvivalenter i det studerade systemet är 20 % lägre än i referenssystemet och det studerade systemet sparar 12 % mer energi än referenssystemet. Ur den sorterade mängden restavfall sorterades 11,2 % återvinningsmaterial ut till förberedelse för återvinning.

Ett antal känslighetsanalyser har genomförts. Inte någon av dessa visar något annat resultat. Utsläppen av CO2-ekvivalenter i det studerade systemet är i känslighetsanalyserna mellan 10 % och 26 % lägre än utsläppen i referenssystemet. Energibesparingen som det studerade systemet medför varierar i känslighetsanalyserna att vara mellan 8 % och 13 % större än referenssystemets. Även en analys av känsligheten för transportavstånd har gjorts. Denna visar att varje enskild transport (till sortering, till förberedelse för återvinning, till förbränning) kan bli 700 km innan utsläppen och energianvändningen i det studerade systemet äter upp de klimat- och energimässiga fördelar som sorteringen innebär. Ekonomin i systemen har inte studerats.


Skriv ut:

Datum