Luftning av biogödsel för reducering av växthusgasemissioner – etapp 2

Luftning av biogödsel resulterar i kraftigt minskad metanproduktion i satsvisa rötförsök. Detta verkar främst bero på att metanbildarna utsätts för en kombination av syrgas och till viss del på ökat pH och ökad ammoniakhalt. Lång exponeringstid och högt luftflöde är fördelaktigt för att minska metanproduktionen vid efterföljande lagring.

Biogasproduktion från olika typer av avfall har en viktig roll i omställningen från fossila till förnyelsebara drivmedel. Under 2016 producerades 2 018 GWh biogas i Sverige, varvid ca 950 GWh kom från rötning av mat- och industriavfall, ca 700 GWh från biogasproduktion på avloppsreningsverket och resterande del från deponier och andra typer av biogasanläggningar (Energimyndigheten 2017). Utöver energibäraren metan erhålls också en näringsrik rötrest vid rötning. Rötrest från samrötning av mat- och industriavfall benämns ofta biogödsel. Biogödseln, som är rik på kväve, är en eftertraktad produkt bland lantbrukare då den kan ersätta fossil konstgödsel.

Vid spridning av biogödsel tillförs mull och näringsämnen till åkermarken vilket är positivt. En nackdel med biogödsel jämfört med konstgödsel är att metanbildande mikroorganismer är fortsatt aktiva vid lagring av biogödseln i brunnar och detta kan resultera i metanemissioner både på biogasanläggningen och vid lagring ute hos lantbrukare. Eftersom metan är en stark växthusgas är det viktigt att minimera emissionerna från lagring och hantering av biogödsel. Mätningar på olika anläggningar i Sverige har visat att emissioner motsvarande 1 % av den totala metanproduktionen vid samrötningsanlägg­ningarna uppstår vid lagring av biogödsel inom verksamhetsområdena (Holmgren et al. 2015).  Det finns flera effektiva metoder för att minimera metanemissionerna; gastäta gödselbrunnar där metangasen tas om hand och uppgraderas till fordonsgas, kylning av rötresten direkt efter rötkammaren och olika typer av kemiska tillsatser.

År 2016 genomfördes projektet Luftning av biogödsel för att reducera metanemissionerna (Rapport 2016:14) i laboratorieskala inom ramen för Avfall Sverige Utveckling med syfte att undersöka om luftning av biogödsel skulle kunna resultera i minskad metanproduktion vid efterföljande lagring (Nordell & Påledal 2016). Resultaten visade att luftning resulterar i kraftigt minskad metanproduktion i satsvisa rötförsök. Projektet gav dock inte entydiga svar till orsakerna bakom effekten och ytterligare försök ansågs nödvändiga, varpå föreliggande projekt initierades. Syftet med projektet var att fastställa mekanismen för inhiberingen vid luftning, försöka hitta en optimal exponeringstid och flöde av luft samt att utvärdera luftning med kontinuerlig beskickning och lagring (rötning) av biogödsel.

 


Skriv ut:

Datum