Lunds universitetssjukhus minskade mängden smittförande avfall med 15 tonLunds universitetssjukhus är ett av flera sjukhus i Skåne som arbetar för att minska mängden smittförande avfall. Det som bidragit mest till förra årets minskning är att sjukhuset har köpt in maskiner med ny teknik som gör att personalen på sjukhuset kan ta hand om en del avfall själva. Sjukhuset minskade därmed mängden smittförande avfall, som skickades iväg för behandling, med 15 ton förra året. Eftersom hanteringen av smittförande avfall är mycket kostsam har minskningen inneburit besparingar, men de nya rutinerna är också bra ur miljösynpunkt och utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv.

Förutom ny teknik har Universitetssjukhuset i Lund lyckats minska det smittförande avfallet genom bland annat miljöombudens utbildningsinsatser för personalen så att allt avfall sorteras på rätt sätt. För att minska avfallsmängderna har man också bytt ut vissa engångsartiklar till flergångsartiklar utan att ge avkall på hygien och säkerhet.

"Europa minskar avfallet" är ett projekt som pågår samtidigt i tio europeiska länder. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska mängden avfall. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas speciellt vikten av att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Läs mer på www.skane.se eller www.minskaavfallet.se

För mer information om "Europa minskar avfallet" kontakta Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

För mer information om Lunds universitetssjukhus projekt kontakta Tove Zellman, kommunikatör inom miljö och klimat, Region Skåne, tele/mobil 044-309 33 23, tove.zellman@remove-this.skane.remove-this.se


Skriv ut:

Datum