Mall för upphandling av avfallshämtning

Sammanfattning: Att handla upp entreprenör för insamling av avfallshämtning kan vara komplicerat. För att vägleda kommunerna i detta arbete har det därför sedan länge funnits en mall att använda. Den första mallen togs fram av dåvarande Svenska Kommunförbundet. Mallen har sedan återkommande reviderats i takt med att förutsättningarna ändrats, till exempel då ny lagstiftning på upphandlingsområdet har trätt i kraft. 

Arbetet med revidering av mallen 2016-2017 har letts av en styrgrupp bestående av Jenny Westin, Avfall Sverige och Ingemar Resare, Sveriges Åkeriföretag. Dessa är även kontaktpersoner för mallen. Sveriges Kommuner och Landsting har stått för den juridiska granskningen av mallen. 

Texterna har tagits fram av Tyréns. En referensgrupp med representanter för beställare, entreprenörer och andra initierade i branschen har deltagit vid två referensgruppsmöten. Referensgruppen har haft möjligheter att komma med synpunkter under arbetets gång. Även andra organisationer har erbjudits möjlighet att yttra sig om upprättat förslag till reviderad mall. 

Denna upplaga av mallen är en uppdatering av 2016 års mall. Under revideringen har ett stort fokus lagts på att se över kraven i mallen. Krav som har bedömts vara alltför detaljerade eller svåra att följa upp har tagits bort. Entreprenaduppföljning har varit ett annat prioriterat område och en ny bilaga har skapats för att underlätta uppföljningen av entreprenaden.

Mallen har anpassats för att lättare kunna användas vid elektronisk upphandling. Det innebär att texten i kap 2 och 3 i mallen är ändrad så att det går att använda som underlag när man lägger in det i ett digitalt verktyg. Eftersom det finns flera verktyg har anpassning inte gjorts exakt efter något av dem.

Mallen har anpassats till den nya upphandlingslagstiftningen, lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) som trädde i kraft den 1 januari 2017. Lagen genomför 2014 års upphandlingsdirektiv, direktiv 2014/24/EU, i svensk rätt. Bland nyheterna kan nämnas ändring av några viktiga begrepp. Förfrågningsunderlag ersätts i LOU av begreppet upphandlingsdokument. Begreppet anbudsinfordran införs i LOU och utgör en samlad beskrivning för de sätt på vilka upphandlingar kan offentliggöras. Tidsfristerna för att komma in med anbudsansökningar och anbud har förkortats. Vidare ska beställaren alltid, när det finns förutsättningar att dela upp ett kontrakt, överväga om det är lämpligt att göra det och i förekommande fall motivera varför en sådan uppdelning inte sker. Tilldelningsgrunderna har definierats om; kontrakt ska alltid tilldelas den leverantör vars anbud är det ekonomisk mest fördelaktiga för myndigheten. Tilldelningsgrunden är i sin tur uppdelad i tre olika grunder: bästa förhållande mellan pris och kvalitet, kostnad och pris. Läs mer om bestämmelserna i LOU i Avfall Sveriges Guide #17 Vägledning till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.


Skriv ut:

Datum