Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Många förslag för säkrare kemikaliehantering

Kemikalieutredningen föreslår elva förändringar för att stärka lagstiftningen och öka kunskapen om kemikaliers effekter, i synnerhet kring blandningar av olika ämnen. Det kan även gynna avfallshanteringen.

Utredningen menar att betydande förändringar och förbättringar av det nuvarande systemet för kemikaliekontroll behövs, om det ska hålla jämna steg med innovationer i kemikalieanvändningen och utvecklingen inom vetenskapen. Enligt Eurostat används i dag mer än 200 miljoner ton farliga kemikalier per år i Europa, och en blandning av kemikalier finns i så gott som alla prover som tas från människor eller miljön. Att regelverket utvecklas parallellt med dessa är en förutsättning för att uppnå det övergripande målet med EU:s kemikalielagstiftning att säkerställa en hög skyddsnivå för hälsa och miljö, och det svenska miljömålet att den totala exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringskällor inte ska vara skadlig för människor eller biologisk mångfald. För att möjliggöra återanvändning och återvinning krävs också att förekomsten av farliga kemikalier minskar, inklusive substitution med mindre farliga alternativ.

Elva förslag har nu överlämnats till regeringen:

 • Inför krav på riskbedömning av blandningar i all kemikalielagstiftning
 • Inför ett övergripande europeiskt regelverk för kemiska miljö- och hälsorisker, som tar hänsyn till blandningar av kemikalier som regleras av olika lagstiftningar
 • Inför ett ramdirektiv för hälsa med målet att skydda människor från både kemiska och icke-kemiska miljöfaktorer
 • Samla information om användning och utsläpp av kemikalier i en central databas
 • Upprätta forskningsprogram för ökad kunskap om verkliga exponeringsmönster för kemikalieblandningar
 • Inför en fördelningsfaktor (allocation factor) för att hantera riskerna med kemiska blandningar
 • Inför substitutionsprincipen i all relevant lagstiftning
 • Stärk kraven på gruppvis hantering av kemikalier i REACH
 • Upprätta ett system för att flagga kemikalier som misstänkt särskilt farliga ämnen inom REACH baserat på gruppvis bedömning och read-across
 • Stärk kraven på riskbedömning av blandningar och gruppering i den kommande översynen av ramdirektivet för vatten
 • Tillsätt en myndighetsövergripande arbetsgrupp för riskbedömning av blandningar

Läs mer i utredningen SOU 2019:45 Framtidens kemikaliekontroll – Hantering av kombinationseffekter och gruppvis bedömning av ämnen 

 


Skriv ut:

Datum