Manual för utformning av återvinningscentraler

Sammanfattning: Denna manual är tänkt att användas som stöd vid planering av en ny återvinningscentral eller ändring av en befintlig. Fokus ligger på planeringen och de frågor som är specifika för just återvinningscentraler. Projekterings- och anläggandeskedet skiljer sig i många fall inte nämnvärt från andra byggprojekt som kommunen bedriver och behandlas därför inte i manualen. Det finns dock en mycket översiktlig orientering om byggprocessen och entreprenadformer.

Återvinningscentraler (ÅVC) är en viktig del av kommunernas insamlingssystem för grovavfall och farligt avfall. De fungerar också som en kontaktyta mellan kommunen och dess invånare. En väl fungerande återvinningscentral kan bidra till att stärka kundernas förtroende för avfallshanteringen i stort. Ofta är återvinningscentralerna mycket välbesökta och något av en lokal samlingspunkt. Lokaliseringen är viktig för att ge en bra service för kommuninvånarna men också för att minska transporter och störningar.

På återvinningscentralen ska det vara enkelt att lämna sitt avfall och förstå hur det ska sorteras. Samtidigt är flera andra aspekter direkt avgörande för återvinningscentralens utformning. Det gäller till exempel säkerhet för besökarna, tillgänglighet, personalens arbetsmiljö, en trevlig miljö, effektiva trafikflöden, enkel skötsel och städning, brandsäkerhet och olycksförebyggande åtgärder samt långsiktig kostnadseffektivitet.

För den mindre och mellanstora kommunen är nybyggnad eller ombyggnad av en återvinningscentral en sällan förekommande arbetsuppgift. Det innebär att det sällan finns upparbetade rutiner att följa. Ekonomiskt är en återvinningscentral också en relativt stor kostnad både vid anläggandet och vid den framtida driften. Sammantaget är det därför viktigt att utformningen blir bra.

Syftet med den här manualen är att ge ett bra stöd till den som ska bygga en ny eller bygga om en befintlig återvinningscentral.


Skriv ut:

Datum