Mätmetod för att bestämma metanutsläpp från täckta biogödsellager

Sammanfattning: Resultaten visar att luftinblåsning kan fungera som metod för att bestämma metanemissioner från täckta biogödsellager men att viss utveckling och ytterligare undersökningar av påverkansfaktorer bör genomföras. Metoden är relativt enkel att utföra och om tiden för luftinblåsningen kan användas till att t.ex. utföra kompletterande mätningar på övriga delar på anläggningen blir metoden även tidseffektiv.

Metan är en stark växthusgas och det är därför stora miljövinster om läckage av dessa till miljön minimeras. Metanavgången från lagrad biogödsel är av stor betydelse för kvantifieringen av en biogasanläggnings emissioner av växthusgaser. Etablerade och utvärderade mätmetoder för att bestämma metanläckage från täckta biogödsellager saknas dock. För att bestämma metanutsläpp från biogasanläggningar samt från öppna ytor finns det idag utvärderade mätmetoder. Genom erfarenheter från dessa områden föreslogs att en mätmetod baserad på luftinblåsning skulle utvärderas för täckta biogödsellager.

Mest likvärdigt resultat med referensmetoden erhölls när luftinblåsningen pågick längre tid än det teoretiska luftutbytet. Tiden för luftinblåsning kan kortas ner genom att använda en fläkt med hög flödeskapacitet och minimera gasvolymen i lagret genom att mäta när lagret är välfyllt med biogödsel.

En noterad osäkerhetsfaktor med luftinblåsning är att resultaten kan påverkas av kraftig blåst. Hur stor denna påverkan är och hur den kan minimeras bör utredas. Samtidigt är det av praktiska skäl olämpligt att mäta i hård vind.


Skriv ut:

Datum