Mätningar som underlag för minimerad miljörapportering E-PRTR

Sammanfattning

För närvarande kräver inte Sverige att avfallsförbränningsanläggningar rapporterar alla de ämnen som finns rekommenderade i EUs regler E-PRTR som styr utformningen av den årliga emissionsbilagan till årliga miljörapporten. För att ligga steget före har Emissionsgruppen genomfört ett projekt där dessa ”extra” ämnen har mätts på olika typer av avfallsförbränningsanläggningar. Om krav på rapportering blir aktuellt i framtiden kan Emissionsgruppen ge anvisningar över vilka av de extra ämnena som kan vara aktuella att mäta alternativt räkna fram enligt en schablon grundad på mätningarna i detta projekt.

Sammantaget kan man säga att de uppmätta halterna för flesta av dessa ”extra” ämnen ligger under detektionsgränserna för mätmetoderna. Av sju undersökta ämnen till luft ligger fyra entydigt under rapporteringströskeln, trots att Sverige satt lägre rapporteringströsklar än EU. För de 11 ämnen i vatten (kondensat) som undersöktes låg 10 ämnen under rapporteringströskel eller detektionsgräns. Ett ämne (totalkväve) låg för 2 av 3 anläggningar under rapporteringströskeln.

Om mer kunskap ska tas fram genom mätningar föreslås de ämnen som nämnts ovan (bensen, tetrakloretylen till luft samt kväve till vatten). Eftersom de nämnda ämnena visar ett betydande spann i halterna från olika anläggningar, rekommenderar denna rapport ingen schablonhalt att generellt använda för emissionsrapporten. Allmänt bör halter under detektionsgränsen anses vara under rapporteringströskeln.


Skriv ut:

Datum