Mätvärdeshantering vid avfallsförbränningsanlägg-ningar med anledning av avfallsförbränningsdirektivet

Sammanfattning: Råd och förslag kring den praktiska hanteringen av uppföljning och re-dovisning av avfallsförbränningsdirektivets svenska tillämpning NFS 2002:28

Med anledning av den svenska implementeringen av EUs Avfallsförbränningsdirektiv genom NFS 2002:28 måste ett antal praktiska ställningstaganden göras till hur regel-verket ska tillämpas. Kraven på övervakning ökar dramatiskt, vilket gör det nödvändigt för varje avfallsförbränningsanläggning att ha ett högt utvecklat automatiskt system som stöd för uppföljning och rapportering av föreskriftens alla regler. Denna rapport utgör en uppdatering av F2005:01.

Ett rapporteringssystem förutsätter att reglerna kan uttryckas som en entydig logik. Detta dokument syftar till att beskriva en logik som både följer föreskriften till bokstav och anda, och som fungerar som underlag för systemering av ett automatiskt rapportverktyg. Dokumentet har utarbetats av Avfall Sveriges Förbränningsgrupp, undergrupp Emission.

Observera att de råd som ges i detta dokument är endast avsedda för uppföljning av NFS 2002:28. De kan inte utan vidare tillämpas på övriga regler och villkor som anger hur anläggningens utsläpp ska rapporteras och begränsas.

Vid val av hur regelverket ska tillämpas vid utarbetande av rapporteringslogiken har vi följt fyra principer: Regelverket bör tillämpas så att

  • dess avsikt att garantera en miljöriktig avfallsförbränning uppfylls
  • det inte onödigtvis försvårar underhåll av anläggningarna
  • det genererar överskådliga rapporter.
  • kkomplexiteten i rapporteringslogiken begränsas.

Dokumentet innehåller ett antal ställningstaganden som är nödvändiga för att de fyra principerna ovan ska följas. Avfall Sveriges ställningstaganden är markerade med kursiv stil. Dessa utgör instruktioner som följer principerna ovan, men som inte kan härledas till någon specifik paragraf i föreskriften.


Skriv ut:

Datum