Med blicken mot 2020 – omvärldsanalys och scenarier för kommunernas roll i framtidens avfallshantering

Sammanfattning

Vid Avfall Sveriges årsmöte 2010 inleddes en framtidsstudie i två steg. Det första steget handlade om att ta fram framtidsscenarier över avfallsbranschens omvärldsutveckling mot år 2020 med bäring på kommunernas roll i framtidens avfallshantering. Vid höstmötet inleddes steg två i framtidsstudien – en process med syftet att ta fram en vision för Avfall Sverige och dess medlemmar.

Ett arbete med framtidsscenarier handlar om att måla upp levande bilder av olika utfall av hur kritiska strategiska osäkerheter kan komma att falla ut. Fyra framtidsscenarier utkristalliserades. Scenarierna bygger på två osäkra faktorer inför framtiden. Den första osäkerheten handlar om vilket fokus politiken och allmänheten kommer att lägga på avfallshanteringen. Kommer fokus i huvudsak att ligga på att skapa en ekonomiskt effektiv avfallshantering som garanterar en god grundläggande miljö och ett gott hälsoskydd? Eller kommer politiken och allmänheten att kräva att avfallsbranschen ska ta kommandot i omställningen mot ett hållbart samhälle där miljöfrågorna och en långsiktigt hållbar resurshantering står i fokus?

Den andra osäkerheten handlar om prisnivån och stabiliteten på avsättningsmarknaden för avfallet. Kommer det att bli kraftigt ökade priser på råvaror som gör att det blir en kamp om avfallet? Eller blir prisökningarna måttliga och dessutom mer varierande? När de båda osäkerheterna korsas med varandra framträder fyra scenarier. De fyra olika scenarierna förklaras närmare i rapporten.

Visionen (steg två i processen) finns presenterad i en separat skrift. Resultatet av hela framtidsstudien kommer att ligga till grund för ett uppföljande arbete tillsammans med föreningens medlemmar.


Skriv ut:

Datum