Metananrikning av rågasen under rötningsprocessen (In-situ methane enrichment of raw biogas in the anaerobic digestion process)

Sammanfattning: För fortsatta studier rekommenderas att luftstrippning tillsammans med tillsatser av organiska syror används för att uppnå bästa resultat. Detta eftersom luftstrippning bedömdes ha en kraftfullare avdrivningsförmåga av koldioxid jämfört med 0.4 bars vakuum, utan att vara mer hämmande för processen. pH sänkningen från de organiska syrorna bedömdes också ha en positiv effekt genom ökad löslighet av koldioxid och kombination av de två bör därför möjliggöra en maximal avdrivning. I ett nästa steg bör dessutom proceduren köras kontinuerligt med en lägre organisk belastning för att undvika inhibering och möjliggöra metanhalter över 85%. Hela rapporten är på engelska. En kort svensk sammanfattning ingår.

Olika aspekter för att öka metanhalten i biogas med en in-situ metod har undersökts. Studien genomfördes i två separata delar: 1) Vidareutveckling och optimering av processparametrar med datorsimuleringar och 2) Praktisk utvärdering av olika tekniker för att avdriva koldioxid.

Datorsimuleringar har genomförts för processintern metananrikning av biogas från rötning av avloppsslam. Modellen är en kombination av två separata modeller: en rötkammarmodell och en modell för desorptionskolonnen. Rötkammarmodellen beskriver nedbrytning av partiklulärt material som en 5-steg process med sönderdelning, hydrolys, syrabildning, acetatbildning och metanbildning. Desorptionsmodellen beskriver desorption av koldioxid och metan från slam i en bubbelkolonn vid ”steady-state” i det homogena flödesområdet. De två modellerna kombineras med simuleringsverktyget Simulink för modellering, simulering och analys.

Resultaten visar att en metanförlust från kolonnen under 2 % kan erhållas samtidigt som en ökning i biogasens metankoncentration sker . För att minimera metanförlust och maximera metanhalt i rötkammaren ska slamflödet vara lågt och luftflödeshastigheten hög. En högre luftflödeshastighet kommer att avsevärt öka metankoncentrationen, men har en mindre negativ effekt på metanförlust när slammets flödeshastighet är lågt.

I den andra delen av studien har tre stycken strategier för att öka metanhalten i biogas med en in-situ princip utvärderats genom praktiska försök. Målet var inte att optimera processen utan främst att åstadkomma en förändring så att så att en jämförelse var möjlig. De tre metoderna som undersöktes var luftstrippning samt vakuum (0.4 bar) med eller utan tillsatser av organiska syror. Den mest framgångsrika tekniken visade sig vara vakuum tillsammans med organiska syror som gav en ökning på nära 12%-enheter.

Trots att metanhalten var klart högre jämfört med referensreaktorn för tekniken med vakuum tillsammans och tillsatserna av organisk syra uppgick medelvärdet bara till strax över 61% och inte de 80-90% som man bör uppnå för att tekniken ska vara applicerbar. Den främsta anledningen till att metanhalten inte blev högre antas bero på en stressad process till följd av en för hög belastning.


Skriv ut:

Datum