Metanoxiderande filteranläggningar vid sluttäckning av äldre deponier – praktisk erfarenhetsuppföljning och omvärldsanalys

Sammanfattning

Nu finns praktiska erfarenheter sammanställda från användning av metanoxiderande filteranläggningar vid sluttäckning av äldre deponier. Det är nätverket Gassäkerhet och metanoxidation som presenterar erfarenheterna i ett par rapporter samt på en särskild hemsida.

Konstruktionen av en metanoxidationsanläggning är kritiskt för att den ska fungera överhuvudtaget. Filterkonstruktionerna kräver en styrning av gasen.  Det är inte alltid filterkvaliteten som är viktigast, utan deponins funktion och hur gasen rör sig är avgörande för att reduktion av metan ska kunna ske. Detta har i hög grad betydelse för täta deponier i Sverige. För många av Sveriges deponier kan gasfördelningen i deponin efter tätning medföra en högre olycksrisk än tidigare.

Täckningarna på de äldre svenska deponierna görs mycket täta och detta kan ge konsekvenser för utnyttjandet av metanoxidation i skyddsskiktet. I de aktuella deponeringskraven ger sluttäckningen en tätare överyta på upplaget vilket kan ge okontrollerade, punktvis högre gasutsläpp för de äldre deponierna. Även de svenska klimatförhållandena, med större mängd nederbörd och kyla, kan påverka valet av filtermaterialets struktur och typ. I svenska deponier ligger ofta en stor andel av avfallet i den vattenmättade zonen vilket kan påverka gasriskerna. Det finns för närvarande en osäkerhet i fråga om vilka miljö- och säkerhetskrav som bör ställas vid avslutningen av dessa deponier med tanke på emissioner och på risker vid arbete på deponierna, särskilt när förutsättningarna för gastransport i deponierna ändras vid införande av mycket täta skikt.

Vid nedläggning av avfallsuppslag i Sverige och den efterföljande sluttäckningen av deponin saknas idag underlag för planering och konstruktion av metanoxidationsanläggningar. Korrekt konstruerade metanoxidationsanläggningar kan medverka till att olycksrisken minskar. För detta behövs sammanställningar av erfarenheter och anvisningar vid konstruktion och anläggandet av metanoxidationsanläggningar. Det behövs ökad information och för branschen godtagbara anvisningar som gäller anläggning såväl som driftövervakning. Detta presenteras i denna rapport samt på en särskild hemsida (www.melica.se/metox/index.html). Ytterligare en rapport ges ut av nätverket, Gassäkerhet på deponier – Risker, egenkontroll och åtgärder (U2010:04, Avfall Sverige).


Skriv ut:

Datum