Metanutsläpp från restgas vid uppgradering

Sammanfattning: Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv påverkar anläggningens och metanutsläppets storlek nyttan av att installera en Regenerativ Termisk Oxidation (RTO). Generellt innebär detta att anläggningar med ett metanutsläpp på < 1 % samt anläggningar med ett metanutsläpp på < 2 % och som är mindre än 100 Nm3/h skulle kunna installeras utan en RTO. Däremot kan riktigt stora anläggningar över 2000 Nm³/h med ett metanutsläpp på < 1 % och anläggningar med ett flöde över 100 Nm3/h och ett metanutsläpp på < 2 % ge en samhällsekonomisk nytta genom att installera en RTO. 

Behovet av ökad biogasproduktion är stort för att Sverige och landets regioner ska kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål. För att uppföra och driva en biogasanläggning i Sverige krävs miljötillstånd. Processerna kring miljötillstånden har under senare år ofta dominerats av frågor kring de emissioner som uppstår vid biogasproduktion. En av de stora frågorna berör metanutsläpp vid fordonsgasproduktion.

I projektet har 28 anläggningars villkor gällande metanutsläpp från restgas vid uppgradering av biogas sammanställts för att läsaren ska få ett perspektiv till spridningen av villkoren vilket visas i figuren nedan. Av de 28 anläggningarna så har 14 anläggningar ett villkor satt som en procentsats, oftast i form av ett riktvärde eller begränsningsvärde för metanutsläpp vid uppgradering. Av dessa har en anläggning ett villkor på mindre än 2 % metanutsläpp, fem anläggningar ett villkor på mindre än 1 % metanutsläpp, sex anläggningar ett villkor på mindre än 0,5 % metanutsläpp och två anläggningar ett villkor på mindre än 0,2 % metanutsläpp vid uppgradering. Det saknas även villkor för sex av anläggningarna i beslutet. För resterande åtta anläggningar har det angetts ett annat villkor än en procentsats.

Aktuellt projekt har fokuserat på att utifrån ett systemanalytiskt perspektiv visa hur villkor på metanutsläpp från restgas påverkar växthusgasbalansen vid uppgradering av biogas. I studien har fyra uppgraderingstekniker jämförts vilket är vattenskrubber, Pressure Swing Adsorption (PSA), aminskrubber och membran. Resultatet ska kunna användas som underlag när frågor kring metanutsläpp från restgas uppstår vilket brukar bli en konsekvens när villkor sätts på uppgradering av biogas.

Systemgränserna för systemanalysen sätts vid fabriksgrinden där biogasen uppgraderas till fordonsgas. Investeringskostnader, driftkostnader och service- och underhållskostnader ingår inte i analysen. En systemutvidgning utförs där restgas vid uppgradering med vattenskrubber och PSA efterbehandlas med en RTO-enhet. I den samhällsekonomiska analysen berörs också investeringskostnaden för att ge läsaren ett perspektiv till det samhällsekonomiska värdet.

Beräkningarna visar att vid ett metanutsläpp från restgasen på <1 % är skillnaden mellan de olika uppgraderingsmetoderna liten. Reduktionen av koldioxidekvivalenter varierar mellan 260-290 g CO2-ekvivalenter/kWh biogas beroende på vilka ingångsvärden som antas på elmix, värmeåtervinning och bränsle för uppvärmningsbehov. Detta resultat visar därmed att för varje etablering av en uppgraderingsanläggning måste hänsyn tas till de lokala förutsättningarna för att bästa miljönytta sammanvägt med ekonomisk rimlighet ska uppnås.


Skriv ut:

Datum