Metod för korrigering av VFA -förlust vid bestämning av torrhalt i biomassa

Sammanfattning

Denna studie visar att det är mycket viktigt att beakta förångningen av VFA (Volatile fatty acids – flyktiga fettsyror) vid TS-analys (torrsubstans-analys) i ugn. Det är därför viktigt att kompensera uppmätta TS- och VS-värden (glödförlust) för den VFA som avgår vid analysen. Metoderna för att kompensera för förångningen som presenteras i denna rapport är enkla att använda. Men det kräver att TS, VS och VFA koncentrationen och eventuella variationer analyseras och kontinuerligt följs upp. Genom att kompensera för förångningen av VFA erhålls mer korrekta värden för TS- och VS-värden. Detta bidrar till en förbättrad möjlighet att styra och övervaka biogasprocessen liksom en bättre jämförelse av olika driftparametrar mellan olika biogasanläggningar. Hela rapporten är skriven på engelska.

Intresset för biogas som en förnybar energikälla har under de senaste åren ökat i Sverige. För att kunna upprätthålla en stabil och optimal rötningsprocess är det av väsentlig betydelse att drift- och processdata följs upp och övervakas på ett tillfredställande sätt. Dessvärre suboptimeras ibland biogasproduktionen på grund av bristande processövervakning. Driftstörningar kan leda till processinstabilitet med minskad biogasproduktion som följd. En förutsättning för en bra processuppföljning är att kontinuerligt kontrollera och karaktärisera substratet. De vanligaste parametrarna för substratanalys är torrsubstansen (TS, även kallat DM) och glödförlusten (VS, även kallad GF). Den organiska fraktionen av ett material (VS) mäts ofta som en andel av torrsubstanshalten. VS används för att oberoende av vatteninnehållet i ett prov, kunna uppskatta den organiska belastningen eller gasproduktionen från ett visst substrat.

TS-mätning med hjälp av ugnstorkning används frekvent då den är mycket enkel, billig och kräver inte heller någon avancerad utrustning. Eftersom biogassubstrat innehåller flertalet flyktiga föreningar som till exempel alkoholer och flyktiga fettsyror, finns det därför en ökad risk för avgång av dessa eller liknande föreningar då TS-halten bestäms vid ugnstorkning. Detta kan således leda till att felaktigt värde på TS-halten och därmed även ett felaktigt VS-värde erhålls. Processparametrar som beräknas baserat på dessa blir missvisande.

Det huvudsakliga syftet med projektet var att utvärdera avgången av flyktiga fettsyror (VFA) i matriser av substrat och rötrester vid TS-analys i ugn. Projektet syftade även till att ta fram en metod för att kompensera för den eventuella förångningen av VFA och därmed erhålla ett mer korrekt TS och VS-värde. Inom ramen för projektet utvärderades även förångningen av ammonium och löst organiskt kol (TOC – Total Organic Carbon).

För att göra resultaten från studien så generella och lätta som möjligt att använda på en biogasanläggning eller på ett laboratorium, har två metoder förslagits med olika noggrannhet för att kompensera för avgången av VFA. I båda metoderna behöver man ha kännedom om sina material och innehållet av flyktiga fettsyror som potentiellt skulle kunna avgå. Metod 1, baseras på observationen av att flyktigheten för VFA i sura substrat är >95%. För att utföra kompensationen krävs med denna metod analysvärden för VFA, TS och VS i substratet. Metod 2 innebär att kompensationen genomförs på samma sätt som de material som har undersökts i denna studie, genom att VFA analyseras i både vätskefasen samt i den i vatten upplösta torra fasen efter ugnstorkningen. Genom att sedan beräkna graden flyktighet kan ett kompenserat värde för TS och VS beräknas specifikt för just detta material. Denna metod kan alltså användas både på substrat och biogödsel.

Hela rapporten är skriven på engelska.


Skriv ut:

Datum