Mikroplaster i biogasprocessen - Förstudie

Sammanfattning: Förstudien konstaterar att det källsorterade matavfallet är förhållandevis rent (93-95 procent matavfall) och att föroreningarna utgör plastförpackningar knappt 1 procent. Renhetsgraden i insamlat matavfall påverkas av informationsinsatser och insamlingssystem där insamling i papperspåsar ger högre renhet jämfört med insamling i plastpåsar. Samtliga studerade biogasanläggningar har ett processteg som separerar plast m.m. från matavfallet med hög avskiljningsgrad.

Det är dock möjligt för vissa fraktioner av plast att passera med substratet och det finns anläggningar som rapporterar att det förekommer plastfragment i slurryn in till rötkammaren. Mätdata saknas över hur väl utrustningar för rejektavskiljning fungerar på plastmaterial. Utifrån denna förstudie är det omöjligt att uppskatta i vilken utsträckning mikroplaster genereras i förbehandlingen, men vid krossning och malning finns det teoretiskt sett en risk att mikroplaster genereras. Plast som passerar rejektavskiljningen kan möjligen återfinnas i biogödseln som mikroplaster. Någon nämnvärd nedbrytning i rötkammaren är nämligen inte att räkna med. Men det kräver vidare studier av biogödseln för att verifiera detta.

För att nå avfallsbranschens vision om att biogödsel ska vara marknadens bästa organiska gödselmedel behövs bättre kunskap om hur substrat och förbehandlingstekniker påverkar kvaliteten på biogödseln. I denna förstudie ligger fokus på mikroplaster (mindre än 2 mm), vilka i teorin kan uppstå vid förbehandling av förpackat livsmedelsavfall eller matavfall insamlat i plastpåse. Dessa substrat är vanligt förekommande på biogasanläggningar idag. Vid certifiering av biogödsel enligt SPCR 120 sätts begränsningar upp vad gäller förekomst av synliga föroreningar, inkluderat plast större än 2 mm, men mikroplaster mindre än 2 mm ingår inte i analysen. Certifieringssystemet har inte heller något gränsvärde för mikroplaster då det saknas analysmetod och kunskap om förekomst av mikroplaster.

Tillverkning och användning av olika plaster regleras både i specifik lagstiftning för olika tillämpningsområden och mer generellt i Miljöbalken och dess hänsynsregler. Vad biogödsel får innehålla regleras idag endast av det frivilliga certifieringssystemet ”Certifierad Återvinning – SPCR 120 Biogödsel” med gränsvärden för plaster större än 2 mm, men inte mikroplaster. I dagsläget finns inga studier som undersökt förekomsten av mikroplaster i biogödsel eller i mark som tillförts näring i form av biogödsel. Det är känt att plaster som hamnar i naturen kan ta mycket lång tid att brytas ned (över 100 år) och dessutom eventuellt ackumuleras i markens näringskedja. Men innan analyser har utförts på vad det är för plaster som hittas i biogödseln går det inte att sia om varifrån dessa kommer eller avgöra plastens öde och effekter. Därför borde ett framtida projekt initieras där innehållet av plaster och mikroplaster i biogödsel analyseras för att fastställa hur olika insamlingssystem och förbehandlingstekniker påverkar förekomsten i praktiken.


Skriv ut:

Datum