Miljö- och jordbruksutskottet positivt till EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi

Miljö- och jordbruksutskottet har granskat EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi och ser positivt på den.

Utskottet lyfter fram flera förslag i planen, som exempelvis att främja delningsekonomi och att stärka marknaden för förnyelsebart material. 

Miljö- och jordbruksutskottet anser att en cirkulär ekonomi ska baseras på giftfria, biobaserade och resurseffektiva kretslopp. Avfall med skadliga ämnen ska inte ses som återvinningsbart. Även Avfall Sverige påpekade i sitt remissvar på förslaget att åtgärder för mer giftfria kretslopp, alltså mindre farliga ämnen i produkter, behöver prioriteras.

Utskottet uppmärksammar att textilavfall inte har prioriterats i handlingsplanen, trots att miljövinsten vid återvinning kan bli stor.

 

Läs mer på riksdagens webbplats


Skriv ut:

Datum