Miljöeffekter av polymerer inom biogasbranschen. Förstudie

Användningen av polymerer i biogasprocessen ökar möjligheterna att ta emot olika sorters substrat och optimera TS-halten på ingående substrat. Det ger också ökade möjligheter till förädling av rötrest vilket kan underlätta avsättning av denna. Men de studier som har granskats uppvisar skiftande och motsägelsefulla slutsatser och det finns ett stort behov av vidare undersökningar av polymerernas överlevnad i, och effekter på, miljö, natur och djur.

Allmänt är kunskaperna om vad som händer med polymeren i eller efter biogasprocessen högst begränsade. Avloppsslam som innehåller polymerer har ändå spridits på åkermark under flertalet år. Några direkta negativa miljöeffekter i anslutning till detta har inte observerats. Men förekomsten av polymerer i marken eller effekten av polymererna i slammet har inte studerats specifikt. Ett krav utifrån Avfall Sveriges certifieringssystem för biogödsel (SPCR 120) är att process- och tillsatsmedel inte får påverka biogödselns eller markens kvalitet negativt.

Målet med denna förstudie är att skaffa grundläggande kunskaper kring de polymerer som används för avvattning samt att identifiera polymerkandidater och analysmetoder för vidare studier av nedbrytning, ackumulation och toxicitet. Resultaten från litteraturstudien visar att sidokedjorna i polyakrylamid (PAM) kan brytas ner både aerobt och anaerobt. Huvudkedjan bryts däremot ner mycket långsamt eller inte alls i naturliga miljöer, vilket kan leda till ackumulation. Men rapporterade effekter av PAM på biogasprocessen är motstridiga. Kunskaperna är begränsade om vilka miljöeffekter som kan förväntas vid spridning av biogödsel eller avloppsslam som innehåller polymerer.

Om polymerer inte kan användas i biogasprocessen minskar möjligheterna att ta emot olika sorters substrat och optimera TS-halten hos dessa. För rötningsprocessen får en försämrad möjlighet att anpassa TS-halt och volym på det inkommande substratet en rad negativa konsekvenser.

Förslag på fortsatt arbete är att utveckla analysmetoder för att kunna analysera polymerer i jord; att studera hur nedbrytning av polymerens grundstruktur sker i biogödsel och jordprover; att mäta förekomst och ackumulation av polymerer och polymerrester i ett pågående långtidsprojekt (Slamspridning på åkermark, Hushållningssällskapet Malmöhus) samt att studera effekten av PAM-egenskaper (laddning, molekylvikt, struktur) på flockstorlek, koltillgänglighet och biogasproduktion.


Skriv ut:

Datum