Miljökonsekvensanalys av Naturvårdsverkets förslag till kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Denna analys är initierad av det arbete avseende kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten som Naturvårdsverket redovisade i december 2007. När analysen inleddes var det fortfarande oklart vilken typ av kriterier som Naturvårdsverket skulle presentera och vilket underlag de skulle baseras på.

Då arbetet utförts under kort tid och med begränsade resurser har en begränsning fått göras avseende de ämnen som omfattats. Analysen har avgränsats till att omfatta utfasningsmetallerna kvicksilver (Hg), bly (Pb), kadmium (Cd) samt arsenik (As) eftersom Naturvårdsverket tidigt i sitt arbete aviserat att kriterier för utfasningsmetaller (Hg, Pb, och Cd) och utfasningsämnen (As) skulle komma att baseras på naturliga bakgrundshalter för jord.

Syftet med studien är att med flera olika systemanalytiska metoder skapa ett bredare underlag för en analys av miljökonsekvenserna av de föreslagna kriterierna. Projektet har analyserat miljöeffekter vid användning av avfall i anläggningar i fem olika delrapporter som redovisas i följande bilagor:

  • Material- och substansflödesanalys.
  • Materialförbättringsanalys.
  • Livscykelanalys av askor.
  • Livscykelanalys av järnsand.
  • Riskanalys.

Denna rapport är en sammanfattning av resultaten från de olika delrapporterna med bidrag från: Ola Wik (SGI), Henrik Bjurström (ÅF Process), Susanna Olsson (Ecoloop), Håkan Stripple (IVL) samt Peter Flyhammar (Flyhammar Resurs & Miljö). Projektet har finansierats av: Svensk Fjärrvärme, Avfall Sverige, Svenska Energiaskor AB, Boliden Mineral AB, Skogsindustrierna, Svenska Gjuteriföreningen och Jernkontoret. En referensgrupp med representanter från finansiärerna har bidragit till att ta fram de data om materialmängder, användning, samt innehåll av miljöstörande ämnen som använts som underlag för substans- och materialflödesanalysen samt LCA-analyser. Referensgruppen har även fortlöpande lämnat synpunkter på arbetet.


Skriv ut:

Datum