Miljönär-kampanjen utsedd till världens bästa

English in below

Avfall Sveriges kampanj lyfter frågan om förebyggande av avfall och en hållbar konsumtion på ett kreativt sätt. Det är smart och coolt att laga, låna och återanvända. Det budskapet har nu vunnit internationellt erkännande genom ISWA Communication Award. 

– Avfallshanterare världen över noterar ökande avfallsmängder och att mycket av det som slängs skulle kunna återanvändas. Att det var en kampanj om återanvändning som vann visar att branschen inser nödvändigheten av att ändra livsstil och hushålla bättre med resurserna, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef för Avfall Sverige.

Det är den internationella avfallsorganisationen ISWA som nu utsett Avfall Sveriges Miljönärs-kampanj till världens bästa. De samlar varje år in bidrag från sina 43 medlemsländer.

Juryn lyfte bland annat fram kampanjens bildspråk, med annonser utformade som ”vanliga” modeannonser, och att kampanjen genom konkreta exempel visar att det varken är dyrt eller tråkigt att konsumera mer hållbart.

– Klimat- och miljöfrågorna är i fokus och vår egen konsumtion spelar roll. Det är det vi vill uppmärksamma i kampanjen som ska stimulera till ett ändrat beteende med mer inslag av att laga, låna och återanvända, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist. Det är nödvändigt för att på sikt minska avfallsmängden och belastningen på miljön. 

Kampanjen har vuxit fram utifrån Avfall Sveriges vision: ”Det finns inget avfall”. Den genomförs tillsammans med kommunmedlemmarna, vilket ger en god spridning både nationellt och lokalt – en förutsättning för att kunna påverka såväl beslutsfattare som medborgare, menar Anna-Carin Gripwall.

Kampanjens grundidé är att hjälpa folk att slänga mindre och budskapet är att det är smart och coolt att laga, låna och återanvända. Eftersom den unga målgruppen är särskilt mottaglig för ekonomiska argument passar ordleken Miljönär extra bra. Kampanjen visar cirkulär ekonomi i praktiken och uppmärksammar lokala initiativ för hållbar konsumtion, genom att verksamheter där det är möjligt att laga, låna och återanvända prylar får en märkning; exempel är skomakare, skräddare, Myrorna, verktygspooler och Tradera. Sajten miljönär.se visar en Sverigekarta över hållbara verksamheter.

Målet är att öka kunskapen och intresset för frågan, att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. Målet är också att vi alla ska ta ett första steg mot en beteendeförändring. Det kan innebära att lämna till eller köpa second hand, att planera matinköpen för att minska matavfallet eller att helt enkelt äta upp maten.

Läs mer:

https://www.iswa.org/home/news/news-detail/article/-bd1b8050e2/109/ 

https://miljönär.se 

www.avfallsverige.se 

Fakta Miljönär

Målgrupp: Samhällsintressenter nationellt och lokalt.
Män och kvinnor 18-30 år. De flyttar hemifrån, bildar familj och står inför förändringar i sin livsstil då de konsumerar mycket.

Budskap Bli Miljönär - Bra för plånboken. Och för miljön!

Målsättning Att minska avfallsmängden och göra hållbar konsumtion till en vana. 

Byrå: Market Navigators, http://www.market-navigators.com


Swedish reuse campaign named the world's best

It is smart and cool to repair, share and reuse. This is a message that has now gained international recognition through the ISWA Communication Award. Avfall Sverige's campaign draws attention to waste prevention and sustainable consumption in a creative way.

“Waste management organisations around the world have noted increased quantities of waste and that a lot of what is discarded could really be reused. The fact that a campaign focusing on reuse won shows that the industry realises that there is a need for people to change their lifestyle and be more economical with resources,” says Anna-Carin Gripwall, Director of Communications at Avfall Sverige.

Avfall Sverige's “Miljönär” campaign has now been named the world's best by the international waste organisation ISWA, which collects contributions from its 43 member countries each year.

The jury highlighted, among other things, the campaign's imagery, with ads designed like “regular” fashion ads, and its use of concrete examples to show that it is neither expensive nor boring to consume more sustainably.

“Climate and environmental issues are in focus, and our own consumption matters. That's what we want to call attention to in the campaign in order to stimulate people to change their behaviour through more repairing, sharing, and reusing,” says Avfall Sverige's Managing Director Weine Wiqvist. “This is necessary in order to reduce waste quantities and environmental impact in the long run.” 

The campaign has a strong foundation in Avfall Sverige's vision of “Zero Waste”, and is being conducted in partnership with the municipal members. This enables it to enjoy a good spread at both the national and the local level, which according to Anna-Carin Gripwall is a must for it to be able to influence both decision makers and citizens.

The campaign focuses on helping people discard less and on communicating the message that it is smart and cool to repair, share and reuse. Because the young target group is particularly receptive to financial arguments, use of the word “Miljönär” is a perfect choice since it is a play on the Swedish words for environment and millionaire (“Environaire”). The campaign shows the circular economy in practice and draws attention to local initiatives for sustainable consumption by awarding a label to businesses where it is possible to repair, share and reuse items. Examples include shoemakers, tailors, second-hand shops, tool pools, and the online auction sites and marketplaces. The miljönär.se site shows a map of sustainable organisations in Sweden.

The goal is to increase knowledge and interest in the issue, reduce the quantities of waste, and turn sustainable consumption into a good habit. Another goal is for us all to take a first step towards changing our behaviour. This can be anything from donating to or buying from a second-hand shop to planning food purchases in a way that reduces food waste or ensures all of the food is eaten.

For more information

https://www.iswa.org/home/news/news-detail/article/-bd1b8050e2/109/ 

https://miljönär.se 

www.avfallsverige.se 

“Miljönär” facts

Target group: Community stakeholders at the national and local level.
Men and women 18–30 years of age. They are moving away from home, starting families, and facing changes in their lifestyle as they consume a lot.

Message: Become a “Miljönär” – Good for the wallet. And the environment!

Goal: To reduce the quantity of waste and turn sustainable consumption into a habit. 

Agency: Market Navigators, www.market-navigators.com


Skriv ut:

Datum