Möjligheterna att använda rökgasreningsrester vid efterbehandlingen av deponier med sulfidhaltiga gruvavfall – Rapport över laboratorieförsök

Sammanfattning

Ett intressant alternativ till att slutligt deponera rökgasreningsrester (RGR) i konventionella ovanmarksdeponier är att utnyttja bergrum som man inte kan finna någon annan användning för. Ett utnyttjande av bergrum som deponi för förbränningsavfall utgör miljöfarlig verksamhet och prövas enligt miljöbalkens bestämmelser. Tillståndsprövningen sker utifrån ett av följande två fall:

  • Underjordsförvar – d.v.s. en deponi i en ”hålighet” i jordskorpan – deponeringsförordningens specialregler för underjordsförvar tillämpas.
  • Utfyllnad av en ”hålighet” under markytan – d.v.s. ett nyttiggörande av avfall som prövas utifrån nyttan av den enskilda verksamheten och de risker som finns från hälso- och miljösynpunkt för den enskilda lokaliseringen och det enskilda avfallet

Båda typerna av prövning är således platsspecifika och utnyttjar inte automatiskt generella regler, såsom de s.k. mottagningsreglerna eller ens indelningen av deponier i deponier för inert, för icke-farligt respektive för farligt avfall, men om verksamheten tillåts kan den villkoras med sådana eller motsvarande regler. I Sverige har miljödomstolarna nyligen givit tillstånd till deponering/fyllning av avställda och sanerade oljelagringsrum i berg på två platser - Händelö respektive Gävle. I båda fallen handlar det om 6 gamla oljelagringsrum vilka ligger nära Östersjön. På Händelö hade oljelagringsverksamheten avslutats helt innan tillstånd gavs för utfyllnad av de 6 sista bergrummen, medan sådan verksamhet fortfarande avses bedrivas i två av rummen i Gävle tills det är dags att fylla respektive rum med RGR.

I Händelöfallet (E.ON Värme Sverige AB) gavs tillstånd till deponering av aska från förbränning av utsorterat hushålls- och verksamhetsavfall, gummi, kol, biobränslen, RT-flis eller likvärdiga bränslen i huvudsak från Händelöverkets förbränningsanläggning (Mål nr M 552-07). Verket hade då, med tillstånd från Länsstyrelsen Östergötland redan utnyttjat 3 bergrum men då för utfyllnad. En stor del av dessa rökgasreningsrester klassificeras som farligt avfall.

I Gävlefallet gavs tillståndet till utfyllnad av bergrum med oorganiskt material såsom flygaska, biobränsleaska, slagg, metallhydroxidslam, förorenad jord och annat material som kan användas eller behövs för att framställa ett lämpligt fyllnadsmaterial (Mål nr M 1912-07). Delar av dessa avfall kan förväntas motsvara farligt avfall.

Syftet med denna studie är att redovisa vilka möjligheter som föreligger att deponera alternativt fylla ut med RGR i bergrum av typ nedlagda oljelagringsrum samt att värdera vilka faktorer som styr de risker som en sådan deponering/utfyllnad medför från miljösynpunkt och vilka fördelar som uppkommer relativt en konventionell deponering ovan jord.


Skriv ut:

Datum