Möjligt söka dispens för matavfallsinsamling

Ännu har förordningen och föreskrifterna om krav på separat insamling av matavfall inte beslutats. Men redan har Naturvårdsverket presenterat en vägledning kring dispens från reglerna. 

Från och med 1 januari 2021 ska kommuner tillhandahålla ett system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll. Om det finns särskilda skäl får Naturvårdsverket i det enskilda fallet ge dispens från kravet.

För att en dispensansökan ska kunna prövas måste kommunen redovisa vilka särskilda skäl som den vill åberopa för att få dispens. Ansökan ska även innehålla en beskrivning av vilka alternativ för införande av matavfallsinsamling som har utretts och en motivering till varför alternativen inte kan genomföras.

Dispenser kommer att kunna ges för en viss tid, dvs de kommer att vara tidsbegränsade. Kommunen behöver därför även beskriva hur planen för att införa matavfallsinsamlingen ser ut i sin dispensansökan och hur länge kommunen behöver dispens.

Sista dag för att ansöka om dispens är den 20 september.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats 


Skriv ut:

Datum