Andreas Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöministern

Andreas Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöministern, besökte Avfall Sveriges årsmöte.

Möte om framtiden på årsmötet 2018

Anders Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöministern, förklarade de planerade förtydligandena i producentansvaret. Digitalisering, livsstil och vikten av mål var andra frågor som diskuterades livligt under Avfall Sveriges årskonferens i Skellefteå i förra veckan.

Genom regeringens förslag till förändrat producentansvar för förpackningar och tidningar blir såväl de operativa som ekonomiska kraven på producenterna tydligare. Och att bostadsnära insamling blir norm underlättar för konsumenterna, menade Anders Mankler, från Miljö- och energidepartementet.

– Det här är en del i den omställning av samhället som vi vill se, förklarade han. Genom att färre definitieras som producenter kan tillsynen också förbättras, något som varit eftersatt, tillade han.

Samtidigt som producenternas insamlingsansvar förtydligas föreslås att kommunerna bara ska kunna samla in förpackningar och tidningar på uppdrag av producenterna.

– Vi vill säkerställa en tydlighet. Om kommunen samlar in innebär det en frisedel för producenterna. Men vi vet att kommunerna är experter på fastighetsnära insamling, det är något som vi kan bygga på genom avtal med producenterna, sade Anders Mankler.

En omröstning bland deltagarna visade att omkring 70 procent tyckte att regeringens förslag till förändring av producentansvaret är bättre än den befintliga ordningen. Men hinner de besluta om en ny förordning innan valet, undrade moderatorn Catarina Rolfsdotter.

– Ja, det tror jag, svarade Anders Mankler.

Nytt direktiv välkomnades

Sven Lundgren, rådgivare på Avfall Sverige, presenterade EU:s nya cirkulära paket, som nyligen beslutats om. Avfall från septitankar samt bygg- och rivningsavfall klassas här inte som ett kommunalt avfall. Avfall Sverige kommer att argumentera för att delar av detta fortsatt ska utgöra kommunalt ansvar i den svenska lagstiftningen.

Det nya direktivets höga återvinningsmål välkomnades av årsmötesdeltagarna. Tillsammans med den nya beräkningsmetoden, som visar faktiskt återvunna mängder, kan det ge positiva resultat.

Att mål är viktiga intygade Jöran Fagerlund, ordförande för Kretslopp & Vatten i Göteborg. Här har kommunstyrelsen beslutat att kliva upp mot översta steget i avfallstrappan; år 2030 ska avfallsmängderna ha minskat med 30 procent. Men siffror är inte allt.

– Mät gärna, men håll inte bara på med det som ni kan mäta. Det kan finnas ett värde i sig att sluta kretslopp, sade Jöran Fagerlund.

Blick mot framtiden

Avfall Sveriges framtidsstudie, som genomförts av Kairos Future tillsammans med ett flertal medlemmar, präglade en stor del av det övriga årsmötet. Ny teknik, men också nya affärslogiker kommer att ändra förutsättningarna för avfallshanteringen.

– Jag tror inte att vi kan överskatta kraft­en i digitaliseringen, sade Erik Herngren från Kairos Future.

Denna utveckling kräver egen kompetens i IT-frågor, menade flera talare.

Redan idag ser vi nya aktörer komma in i avfallssektorn, genom att utmana såväl producentansvar som det kommunala avfallsansvaret, och fler lär det bli. Att legaliteten kring sådan verksamhet kan ifrågasättas innebär inte att vi ska stänga dörrarna om oss, menade Krister Schultz, vd för Stockholm Vatten och Avfall.

– Vi vill nå samma mål – mindre miljöpåverkan. Därför måste vi bejaka andra aktörer, sade han.

Planera och investera

Flera intressanta exempel på hur tekniken kan användas för att påverka beteende och nå ökad hållbarhet presenterades. Nu är det dags att planera för sådana investeringar.

– Vi ska inte stå med mössan i hand och fråga om vi får höja avfallstaxan med fem kronor. Avfallshanteringen är billig jämfört med VA och fjärrvärme. Vi måste bygga upp de anläggningar och den teknik som behövs, sade Carina Färm, vd för VafabMiljö.

Ökad samverkan framhölls som en hjälp att klara kommande utmaningar. Att träffas, som vid Avfall Sveriges årsmöte, kan vara ett första steg, menade Eva Myrin från Miljö- och Avfallsbyrån:

– Det viktigaste är dialogen. Vi skapar framtiden genom att prata om den. Läs mer om årsmötet i Avfall och Miljö nr 4, som utkommer den 25 september.


Skriv ut:

Datum