Naturvårdsverket föreslår bättre spårbarhet av farligt avfall

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett hur avfallsstatistiken och spårbarheten av farligt avfall kan förbättras. Naturvårdsverket föreslår att all yrkesmässigt bedriven verksamhet i en digital lösning ska rapportera det farliga avfall man lämnar till borttransport eller tar emot efter transport. Idag saknas krav på en sådan rapportering. Nuvarande anteckningsskyldighet för aktörer i avfallsflödet – lämnare, transportörer, mottagare med flera – ersätts i huvudsak av skyldigheten att inrapportera uppgifter i den digitala lösningen.

För bättre statistik om icke-farligt avfall behöver fler verksamhetsutövare än idag rapportera uppgifter. Därför föreslår Naturvårdsverket att även anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter ska omfattas av en årlig rapporteringsplikt för bortlämnat eller mottaget icke-farligt avfall.

Naturvårdsverket föreslår att en central digital lösning utvecklas för att att realisera en bättre avfallsstatistik och spårbarhet av farligt avfall. 

Läs mer om Naturvårdsverkets förslag


Skriv ut:

Datum