Naturvårdsverkets handbok i konflikt med miljömål

Naturvårdsverkets förslag till handbok för användning av avfall för anläggningsändamål har nyligen varit ute på remiss. Det ursprungliga målet med handboken, om att öka användningen av avfall och se det som en resurs, saknas helt.
Handbokens riktlinjer kommer sannolikt att leda till att ofarligt material deponeras och därmed inte kan nyttiggöras. Det visar den konsekvensanalys som berörda branscher gemensamt låtit genomföra. Vi kan däremot uppnå miljövinster genom att återvinna detta avfall och undvika att förbruka naturmaterial.

Eftersom förslaget riskerar att slå helt fel, har flera branscher gått samman och låtit SGI – Statens Geotekniska Institut genomföra en studie som belyser de miljökonsekvenser som Naturvårdsverkets förslag till kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten kan leda till.
Naturvårdsverket föreslår kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten, såsom i vägar, asfalterade ytor och banvallar. Naturvårdsverkets förslag är snävt avgränsat och baseras på principer hämtade från miljömålet för Giftfri Miljö samt på en förenklad lokal riskanalys. Detta innebär att Naturvårdsverket inte beaktat andra miljömål såsom God bebyggd miljö som bland annat strävar efter en långsiktigt god resurshushållning. Detta bekräftas av studien som visar att deponering av ofarliga material kan komma att öka. Studien visar också att betydande miljövinster kan göras genom att använda avfall i stället för naturmaterial såsom sten och grus. Vi ser ett framtida resursslöseri, där vinsten för hälsa och miljö inte går att påvisa.
Det bör vara angeläget för Naturvårdsverket att utforma kriterier som tar hänsyn till den totala miljöpåverkan såväl som de tekniska egenskaperna hos olika typer av material och anläggningar.
Läs mer på www.avfallsverige.se där rapporten F2008:04 ”Miljökonsekvensanalys av Naturvårdsverkets förslag till kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten” finns för nedladdning.
Studien syftar till att skapa ett bredare underlag för en analys av miljökonsekvenser av kriterierna. Läs också ”Naturvårdsverkets förslag till kriterier för återvinning av avfall i anläggnings-arbeten”, www.naturvardsverket.se/

För mer information, kontakta:
Weine Wiqvist, Avfall Sverige. Telefon 040-35 66 05, 070-893 15 99
Anna Land, Svensk Fjärrvärme, Telefon 08 - 677 25 50
Claes Ribbing, Svenska Energiaskor AB, Telefon 08 - 441 70 97
Eva Blixt, Jernkontoret, Telefon 08-679 17 95
Lars-Åke Lindahl, SveMin, Telefon 08-762 67 17
Christina Wiklund, Skogsindustrierna, Telefon 08-762 72 33
Peter Nayström, Svenska Gjuteriföreningen, Telefon 036-30 12 15Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer, och representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering funge-rar – allt från renhållning till återvinning. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!


Skriv ut:

Datum