Naturvårdsverkets vägledning om förpackningar och returpapper publicerad

Den 26 juni 2019 publicerade Naturvårdsverket sin vägledning om hur de nya förordningarna för förpackningar och returpapper bör tolkas. Bland annat anges att behållare och andra anordningar bör anses utgöra en del av insamlingen och att de därför ska bekostas av insamlingssystemet. 

Naturvårdsverket anger också att de krav som ställs på insamlingssystemen i fråga om borttransport av hushållens förpackningsavfall och returpapper bör motsvara de som ställs på kommunen i fråga om borttransport av avfall från hushåll. 

Vägledningen lyfter fram vikten av att, i samband med de obligatoriska samråden, undersöka vilken lösning som kommunen tillämpar för insamling av rest- och matavfall. Det påpekas också att servicegraden i insamlingssystemen för förpackningar och tidningar inte ska bli sämre än vad den är i dagsläget. Bostäder som idag har fastighetsnära insamling bör alltså få behålla den.

Vidare anger Naturvårdsverket att det är omständigheterna i det enskilda fallet
som anger vad som är ett lämpligt insamlingssystem. Att nationella mål för insamling av ett visst avfallsslag uppnås kan alltså inte rättfärdiga sämre service.

Avfall Sverige välkomnar de förtydliganden som görs av Naturvårds­verket i vägledningen.

Ytterligare tolkningshjälp är att vänta. Naturvårdsverket arbetar vidare med vägledning om insamling från verksamheter, frågor gällande tillsyn samt registrering och rapportering.

Här hittar du vägledningen i sin helhet

För-samrådsmöten med FTI

Förberedelserna för genomförande av de nya kraven på insamling pågår. Som tidigare meddelats har samverkansplattformen med Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI och de planerade testerna i ett antal kommuner tills vidare avbrutits.

Däremot uttalade Avfall Sveriges styrelse vid sitt möte i maj att Avfall Sverige fortfarande står bakom plattformen och att kontakterna skulle återupptas när Naturvårdsverkets vägledning blivit beslutad, när principerna för ersättning klargjorts, samt parterna för plattformen kunnat enas om synen på hur lokal anpassning ska ske.

Samtidigt fortgår FTI:s förberedelser för att ansöka om att få tillstånd att samla in förpackningar och tidningar, och som ett led i detta har FTI börjat bjuda in kommuner till för-samrådsmöten, att hållas efter semestrarna och framåt. Ni som har eventuella frågor kring detta får gärna kontakta Jon Nilsson Djerf via e-post, jon.nilsson-djerf@avfallsverige.se.


Skriv ut:

Datum