Stugan på bilden har inget med domen att göra.

Ny dom: Inga övernattningar inte tillräckligt för dispens

Inga övernattningar innebär inte ensamt att användningen av ett fritidshus avviker från vanligt nyttjande. Därmed saknas grund för dispens från kommunal renhållning, enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen.  

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelade 2020-06-12 dom i ett mål om dispens från kommunal avfallshantering (mål nr M 11747-19). Domstolen fann – till skillnad från mark- och miljödomstolen i Umeå – att det inte finns särskilda skäl för dispens. MÖD ändrade därmed mark- och miljödomstolens dom i ärendet och fastställde Miljö- och byggnadsnämnden i Luleå kommuns avslag på dispensansökan.  

Endast odling och ingen övernattning 
Målet rörde ett fritidsboende där den som nyttjade boendet sökte dispens från kommunal avfallshantering för obestämd tid. Sökanden angav att hon endast nyttjar fastigheten en till två gånger i veckan under tiden maj till september. Fastigheten används endast av sökanden för odling utomhus och hon uppehåller sig överhuvudtaget inte inomhus. 

Samtidigt angav sökande att det skräp i form av bland annat torkat gräs, och sådant som dras in med skorna vid arbete med odlingen, sopas upp för att eldas upp i en öppen spis. Sökanden understryker att eftersom hon inte övernattar på fastigheten genereras mindre sopor än normalt och att hennes nyttjande av fritidsbostaden avviker från det normala.    
Miljö- och byggnadsnämnden i Luleå kommun ansåg däremot att sökandens nyttjande av fritidsboendet inte avvek från vad som är normalt nyttjande och att det därför inte fanns särskilda skäl för att meddela dispens. 

Normalt nyttjande av fritidsfastighet 
Mark- och miljööverdomstolen delar nämndens bedömning och konstaterar att ”antalet besök på fastigheten och karaktären av dessa avviker inte från ett vanligt nyttjande av ett fritidsboende”. Det saknas därför förutsättningar att meddela dispens enligt 15 kap. 25 § miljöbalken från kommunens ensamrätt att behandla och borttransportera hushållsavfall, angiven i 15 kap. 24 § miljöbalken. Att övernattningar inte sker på fastigheten ändrar inte den bedömningen, enligt domstolen.

Domstolen uttalar också generellt i domskälen att det vid underhåll och normalt nyttjande av fritidsfastighet i regel uppkommer brännbart avfall och en restfraktion och att kommunens ensamrätt att hantera hushållsavfall inte medger att detta eldas upp eller transporteras bort av fastighetsinnehavaren. 

Den omständigheten att inga övernattningar sker på en fritidsfastighet är en omständighet som har beaktats av Mark- och miljööverdomstolen vid tidigare dispensprövningar. Den aktuella domen bekräftar dock att den omständigheten inte ensamt är grund för dispens. Istället måste en samlad bedömning göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall om särskilda skäl föreligger. Att det inte förekommer övernattningar är en omständighet som kan ingå i en sådan bedömning men ytterligare skäl behövs för att det ska anses finnas särskilda skäl och därmed grund för dispens. 

Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas. 

Läs domen MÖD mål nr M 11747-19 
 


Skriv ut:

Datum