Ny dom: Spillfett och fett från fettavskiljare är verksamhetsavfall

McDonald’s behöver inte ansöka om dispens för att få bortforsla spillfett och fett från fettavskiljare från sina restauranger i Stockholm. 

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 19 mars dom i mål nr M 6924-19. I domen slås fast att spillfett och fett från fettavskiljare från McDonald’s restauranger i Stockholm ska anses utgöra verksamhetsavfall. Mark- och miljööverdomstolen gör därmed en motsatt bedömning än mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (dom i mål nr M 8465-18, meddelad 2019-05-29). 

McDonald’s behöver därmed inte dispens från förbudet i 15 kap. 24 § miljöbalken för bortforsling av spillfett och fett från fettavskiljare från sina restauranger i Stockholm. 15 kap. 24 § miljöbalken förbjuder annan än kommunen att hantera avfall som kommunen har ansvaret för att hantera. 

Avgörande var i restaurangen avfallet uppstår

I domskälen gör Mark- och miljööverdomstolen en distinktion mellan det avfall som uppkommer i restaurangköket respektive restaurangmatsalen. 

Det avfall som uppkommer i matsalen i form av till exempel överbliven mat, använda servetter och annat använt förbrukningsmaterial påminner till sin karaktär om hushållsavfall och uppstår som en följd av att människor vistas i lokalen. Det ska därför anses som jämförligt med hushållsavfall, enligt domstolens bedömning. Därmed faller det inom kommunens ansvar för hushållsavfall enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 

Det avfall som uppkommer i ett restaurangkök uppstår däremot oavsett om maten serveras i en intilliggande restaurangmatsal eller om den äts någon annan stans, och ska enligt domstolen därför anses utgöra verksamhetsavfall. Därmed faller avfallet inte inom kommunens ansvar för hushållsavfall. Domstolen konstaterar att denna slutsats innebär att avfall som uppkommer i restauranger ska hanteras olika beroende på var i lokalen – köket eller matsalen – som avfallet uppstår. 

Domen kan inte överklagas.

Nya bestämmelser framöver  

Avfall Sverige har noga bevakat frågan om spillfett och fett från fettavskiljare mot bakgrund av den vägledning som Naturvårdsverket publicerade i november 2017. Avfall Sverige kommer inom de närmaste veckorna återkomma med kommentarer och en djupare analys av domen och konsekvenserna för kommunens avfallsansvar. 

Det ska noteras att ändringar är föreslagna av de bestämmelser i 15 kap. miljöbalken som avgränsar kommunens avfallsansvar. Begreppet hushållsavfall föreslås ersättas med begreppet kommunalt avfall, i överensstämmelse med EU:s reviderade avfallsdirektiv. Proposition till riksdagen väntas senast 16 april och ändringarna föreslås gälla från och med 1 augusti 2020. 

Läs domen i sin helhet

 


Skriv ut:

Datum