Ny strategi för farliga ämnen

Den 12 februari lämnade Kemikalieinspektionen över ett förslag till strategi och tre nya etappmål för farliga ämnen till regeringen. 

Förslagen är inriktade på att förebygga skadliga effekter på människor och miljö, och ska bidra till att stärka arbetet för att uppnå riksdagens miljömål och de globala målen för hållbar utveckling. Enligt förslaget ska målen vara uppnådda 2030.

– En cirkulär ekonomi kräver att varor och material är giftfria redan från början. De mest problematiska kemikalierna ska inte användas alls och den samlade mängden farliga ämnen som människor och miljö utsätts för behöver minska, säger Per Ängquist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

Strategin fokuserar på att öka skyddet för hälsa och miljö i den europeiska kemikalielagstiftningen och att stärka de globala styrmedlen så att särskilt farliga ämnen även ska fasas ut globalt. Kemikalieinspektionen föreslår också att Sverige ska verka för att kombinationseffekter av kemikalier ska hanteras i EU:s regelverk och att en ökad samordning ska ske av olika regelverk, så att ett och samma ämne snabbare kan begränsas i alla användningsområden.

De nya etappmål som Kemikalieinspektionen föreslår är:

  • Fasa ut särskilt farliga ämnen. Användningen av särskilt farliga ämnen har upphört så långt som möjligt, genom att beslut om utfasning av ämnena finns för alla användningsområden, senast 2030.
  • Giftfri cirkulär ekonomi. Varor är designade för giftfria och resurseffektiva kretslopp senast 2030. Kraven är höga och likvärdiga för nyproducerade och återvunna material. Kunskap och information om ingående ämnens egenskaper är tillgänglig oavsett i vilket land tillverkningen sker.
  • Minska den samlade exponeringen. Barns utveckling och den biologiska mångfalden skyddas genom att den samlade exponeringen för farliga ämnen har minskat väsentligt, senast 2030.

Läs mer hos Kemikalieinspektionen 


Skriv ut:

Datum